Vyhledávání

Přijímací řízení do DM na šk. rok 2022 - 23

Úvod » Ubytovaní » Přijímací řízení do DM na šk. rok 2022 - 23

Přihlášku do DM na šk. rok 2022-23 lze podávat až po přijetí na příslušnou střední školu.

Výzva k podání přihlášek k ubytování v domově mládeže pro školní rok 2022/23 

  Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec, provozující domov mládeže, vyzývá

zájemce k podání přihlášek k umístění do domova mládeže při SŠSSaD, Liberec.

Přihlášky žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, výjimečně žáků základních škol,

přijímá Domov mládeže při SŠSSaD, Liberec do 31.5.2022..  

 

Právní předpisy uplatněné pro přijímání žáků a studentů k umístění do domova mládeže (dále DM)

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění

- Pravidla pro umísťování žáků a studentů k ubytování, aktuální pro školní rok, (dále Pravidla)

- další právní předpisy vyplývající z nastalé situace

 

Podmínky pro umístění žáka nebo studenta vyšší odborné školy do DM 

-· řádně vyplněná a podaná přihláška včetně povinných příloh (viz podstránka Dokumenty k přihlášce)

-· žák nebo student se vzdělává na škole nebo bude v okamžiku nástupu k ubytování přijat k souvislému vzdělávání na střední nebo vyšší odborné škole, výjimečně základní škole 

· splní další podmínky pro přijetí stanovených dle Pravidel pro umísťování žáků a studentů k ubytování 

 

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení

       8. 3. 2022  Výzva pro podání přihlášek k ubytování     

     31. 5. 2022  Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže       

od   1. 6. 2022  Potvrzení zaevidování přihlášky a přidělení registračního čísla (osobně,

                          telefonicky, na sdělené elektronické adresy)

do   8. 6. 2022  Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí

       9. 6. 2022  Vyhodnocení podkladů rozhodnutí  a oznámení rozhodnutí, kterým se

                          vyhovuje žádosti, zveřejněním na úřední desce 

do 15. 6. 2022  Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

do 30. 6. 2022  Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování

Dodržení harmonogramu závisí na technickém zpracování objemu dat. Bude aktualizováno na úřední desce. 

 

Termín nástupu k ubytování

· úterý 31. 8. 2022 od 15:00 do 19:00 hodin - žáci dříve neubytovaní (většinou žáci 1. ročníků středních škol) 

· úterý, středa - ostatní

 

Nástup k ubytování 

· na základě vydaného rozhodnutí ředitele o umístění k ubytování 

· rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole 

· úhrada úplaty za ubytování do 15. dne předcházejícího měsíce (pro nástup od září do 15. srpna

· prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s testováním na omamné a psychotropní látky

· 2 fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm

 

Úplata za ubytování a stravování 

Úplata za ubytování pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 1.100,- Kč měsíčně pro DM Jungmannova, 900,-Kč pro DM Zeyerova. Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci. Vedení školy si vyhrazuje právo v případě potřeby uvedené ceny upravit ve zdůvodněných případech i v průběhu školního roku.

Úhrada úplaty za ubytování a stravování probíhá zálohově (např. na září již v srpnu) a to formou inkasního příkazu ve prospěch účtu číslo: 28834461/0100. Je tedy nutno v internetovém bankovnictví zřídit „Souhlas s inkasem“. Je potřebné dbát na to, aby k termínu inkasa (15. den předchozího měsíce) byla na Vašem účtu dostatečná částka  (tzn. např. 15. srpna na měsíc září).

Pro využívání stravovacích služeb je částka již zahrnuta v inkasu.. Objednávku stravy lze uskutečnit pouze, pokud je dostatečná výše finančních prostředků na účtu. Čip bude předán skupinovým vychovatelem v den nástupu, vratná záloha ve výši 150,- Kč bude odečtena při první Vaší platbě. Cenu stravy určuje Vnitřní řád školní jídelny.

Výsledky přijímacího řízení 

Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů dle harmonogramu na webových stránkách http://sslbc.cz/ubytovani/ a současně budou vyvěšeny na úřední desce školy Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace.

Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi při registraci přihlášky, nebo telefonicky při upřesňování údajů v přihlášce. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, seznámení se s vnitřním řádem DM a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek http://sslbc.cz/ubytovani/.

Liberec 8. 3. 2022

Zpracoval:                                                                            Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM (ve funkci do 29. 7. 2022) - zastupuje: Mgr. Tereza Šolcová

Schválil:                                                                                Mgr. Jan Samšiňák, ředitel školy

 

Uchazeči o umístění do domova mládeže předloží vyplněnou a podepsanou přihlášku společně s ostatními dokumenty  k přihlášce (viz podstránka Dokumenty k přihlášce do DM) do 31. května 2022.

 

Kam dál?