Vyhledávání

2. kolo přijímacího řízení pro 4leté maturitní obory pro školní rok 2022/2023

Úvod » Aktuality » 2. kolo přijímacího řízení pro 4leté maturitní obory pro školní rok 2022/2023

Pro naplnění plánovaného počtu žáků ve třídách vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory. Přihlášky je možné odevzdávat do 6.5.2022.

kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů a další rozhodující informace:

Maturitní obory

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Lékařský posudek

Předpokládaný počet přijímaných

39-41-L/01

Autotronik

denní

ano

8

39-41-L/02

Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení

denní

ano

9

23-45-L/01

Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje
nebo CNC vstřikovací stroje

denní

ano

23

Předpokladem pro přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti vyjádřené lékařským posudkem.

Kritéria přijímání:

Průměrný redukovaný prospěch v 1. i 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základního vzdělávání z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, D a Z, s přihlédnutím k hodnocení chování za uvedená pololetí a výsledkům didaktických testů jednotných přijímacích zkoušek z 1. kola (ve 2. kole uchazeč přijímací zkoušku nekoná).

Způsob hodnocení:

  1. Průměrný redukovaný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku je roven počtu bodů.
  2. Počet bodů se navyšuje v těchto případech:

chování uspokojivé (za každé hodnocené pololetí)

+ 0,1

chování neuspokojivé (za každé hodnocené pololetí)

+ 0,2

nedostatečná a/nebo neklasifikace v posledním pololetí

+ 0,1

  1. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z jednotných přijímacích zkoušek, které uchazeč konal v 1. kole přijímacího řízení.
  2. Nejlepší uchazeč může získat 1,00 bodů (za průměr 1,00).
  3. Uchazeči budou přijímáni podle bodového pořadí tak, aby nebyl překročen plánovaný počet žáků ve třídě.

Další informace

Kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání, způsob hodnocení jejich splnění
a předpokládané počty přijímaných uchazečů jsou stanovena v souladu s § 60 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je vyžadován v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

V případě, že uchazeč – cizinec, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, dle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nemá k dispozici doklady o předchozím vzdělání, může je nahradit čestným prohlášením, ve kterém uvede i ve kterých předmětech a jak byl hodnocen.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie se u žádného uchazeče nebude hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, namísto toho se bude hodnotit 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Přihlášky ve 2. kole je možné odevzdávat do 6. 5. 2022.

V Liberci dne 29. 4. 2022

Mgr. Jan Samšiňák, v. r.

ředitel

 

Zpět na výpis