Vyhledávání

Školská rada

Úvod » O škole » Školská rada
 1.
říjen

Výsledky voleb do školské rady za zletilé žáky a zák.zástupce nezletilých žáků 2021

Voleb konaných ve dnech 29. a 30. 9. 2021 pro zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se zúčastnilo celkem 222 voličů a odevzdáno bylo 222 platných volebních lístků (žádný neplatný). Celkem bylo kandidátům odevzdáno celkem 226 hlasů. Výsledky voleb:...

 3.
červen

Výsledky voleb do školské rady za pedagogické pracovníky 2021

Voleb konaných ve dnech 26. a 27. 5. 2021 pro zástupce z řad pedagogických pracovníků se zúčastnilo celkem 55 voličů a odevzdáno bylo 55 platných volebních lístků (žádný neplatný). Celkem bylo kandidátům odevzdáno celkem 76 hlasů. Výsledky voleb: Za pedagogické pracovníky byli...

 25.
květen

Změna organizace voleb do školské rady

S ohledem na pokračující mimořádná opatření došlo k další změně organizace voleb do školské rady. Změna voleb zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se budou konat v čase od 8 do 18 hodin, a to...

 14.
květen

Kandidáti do školské rady

Volební komise jmenovaná ředitelem Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace podle ustanovení čl. 6 Volebního řádu pro volby do školských rad přijatého usnesením Rady Libereckého kraje č. 160/15/RK ze dne 10. 2. 2015 a dle článku II, odstavec...

 16.
duben

Změna termínů voleb do školské rady 2021

S ohledem na pokračující omezení určená mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví se přesouvá termín konání voleb do školské rady, a to na 26. 5. a 27. 5. 2021 a v souvislosti s tím, se mění i termíny pro podávání kandidátních listin. Voleni budou dva zástupci za zákonné...

 19.
březen

Volby do školské rady 2021

Funkční období školské rady při střední škole se chýlí ke konci, přičemž jsou plánovány volby dvou zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a dvou zástupců za pedagogické pracovníky školy. Níže jsou zveřejněny základní informace k nominaci kandidátů a provedení voleb. I....

Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy Liberecký kraj, který stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinovým podílem jsou zastoupeni zástupci zřizovatele, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci. Působnost a kompetence školské rady jsou upraveny § 167 a 168 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Složení školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Věra Rosenbergová

Simona Donátová

Členové zvolení za zákonné zástupce žáků:

Ing. Pavla Pavlů

Bc. Martin Rainer

Členové zvolení za pedagogické pracovníky:

Ing. Ivana Krobotová

Milan Svědík

Předseda školské rady:

Milan Svědík

Dokumenty školské rady

Kontakt na předsedu školské rady

Svědík Milan
vedoucí učitel odborného výcviku
Email: svedik.milan@sslbc.cz
Telefon: 482483461