Vyhledávání

Změna organizace voleb do školské rady

Úvod » O škole » Školská rada » Změna organizace voleb do školské rady

S ohledem na pokračující mimořádná opatření došlo k další změně organizace voleb do školské rady.

Změna voleb zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se budou konat v čase od 8 do 18 hodin, a to dne 29. 9. 2021 ve škole Liberec XII, Letná 90/30 a dne 30. 9. 2021 ve škole Liberec VIII, Ještědská 358/106.

Změna provedení voleb zástupců pedagogických pracovníků

V termínu 26. 5. 2021 se v čase od 8 do 12 hodin ve škole Liberec XII, Letná 90/30 s obdobnými pravidly uskuteční volby členů školské rady z řad zástupců pedagogických pracovníků a v termínu 27. 5. 2021 se v čase od 8 do 12 hodin ve škole Liberec VIII, Ještědská 358/106 s obdobnými pravidly uskuteční volby členů školské rady z řad zástupců pedagogických pracovníků.

Zpět na výpis

Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy Liberecký kraj, který stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinovým podílem jsou zastoupeni zástupci zřizovatele, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci. Působnost a kompetence školské rady jsou upraveny § 167 a 168 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Složení školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Věra Rosenbergová

Simona Donátová

Členové zvolení za zákonné zástupce žáků:

Ing. Pavla Pavlů

Bc. Martin Rainer

Členové zvolení za pedagogické pracovníky:

Ing. Ivana Krobotová

Milan Svědík

Předseda školské rady:

Milan Svědík

Dokumenty školské rady

Kontakt na předsedu školské rady

Svědík Milan
vedoucí učitel odborného výcviku
Email: svedik.milan@sslbc.cz
Telefon: 482483461