Vyhledávání

Sdružení přátel školy

Úvod » O škole » Sdružení přátel školy
 16.
září

Členské příspěvky Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. pro školní rok 2021/2022

Při Střední škole strojní, stavební a dopravní Liberec působí Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. Jeho účelem je podporovat vzdělávání a další aktivity určené pro žáky. Finančně přispívá k hrazení výdajů na akce (doprava, vstupné), soutěže,...

Při škole působí Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. Jedná se o samosprávný, nepolitický, suverénní a dobrovolný spolek občanů, zejména rodičů a zákonných zástupců žáků Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, příspěvková organizace.

Základní identifikační údaje

Název spolku: 

Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s.
Zkratkou názvu spolku je SP SŠSSaD Liberec.

Sídlo spolku: 

Truhlářská 360/3, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec.

Identifikační číslo: 

266 63 864

Účel spolku

Účelem spolku je spolupracovat s vedením školy a napomáhat škole při plnění jejích hlavních úkolů a poslání. Pro naplňování účelu spolku je činnost spolku zaměřena zejména na:

  • seznamování rodičů a veřejnosti se vzdělávacími a výchovnými cíli a úkoly školy,

  • seznamování vedení školy s náměty a připomínkami zákonných zástupců k činnosti školy,

  • podporu vzdělávání žáků,

  • podporu vzdělávacích programů pro žáky (preventivních, osvětových aj.),

  • zlepšování podmínek vzdělávání,

  • organizaci společenských, kulturních a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích žáků,

  • mimoškolní zájmovou činnost žáků,

  • oceňování žáků

  • napomáhání při získávání finančních a materiálních zdrojů.

Členem spolku může být každá osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem spolku a chce působit v jeho rámci. Předpokladem členství je zaplacení členského příspěvku, který byl pro školní rok 2019/2020 stanoven na 200 Kč.

V návaznosti na stanovy sdružení jsou stanoveny následující zásady pro výdaje při hospodaření spolku. Tyto zásady se vztahují průběžné vynakládání prostředků spolku na podporu činností žáků a aktivit školy v souladu s cíli spolku.

Dokumenty sdružení

Kontaktní osoba - tajemník

Gromadová Monika
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Email: gromadova.monika@sslbc.cz
Telefon: 488880413, 770172972