Vyhledávání

Členské příspěvky Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. pro školní rok 2023/2024

Úvod » O škole » Sdružení přátel školy » Členské příspěvky Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. pro školní rok 2023/2024

Při Střední škole strojní, stavební a dopravní Liberec působí Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. Jeho účelem je podporovat vzdělávání a další aktivity určené pro žáky. Finančně přispívá k hrazení výdajů na akce (doprava, vstupné), soutěže, reprezentaci školy, adaptační pobyty žáků a v neposlední řadě k odměňování žáků za dobré studijní výsledky. Členy sdružení jsou zákonní zástupci žáků, nejvyšším orgánem Rada tříd složená ze zástupců zákonných zástupců jednotlivých tříd.

Dovolujeme se rodiče v této souvislosti požádat o uhrazení členského příspěvku ve výši 400 Kč na tento školní rok za jednoho žáka, a to do 30. září 2023, abychom v těchto aktivitách mohli pokračovat.

Možnosti plateb sdělí třídní učitelé.

Předem děkujeme.

Monika Gromadová, tajemník sdružení

Zpět na výpis

Při škole působí Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. Jedná se o samosprávný, nepolitický, suverénní a dobrovolný spolek občanů, zejména rodičů a zákonných zástupců žáků Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, příspěvková organizace.

Základní identifikační údaje

Název spolku: 

Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s.
Zkratkou názvu spolku je SP SŠSSaD Liberec.

Sídlo spolku: 

Ještědská 358/106, 460 08 Liberec VIII - Dolní Hanychov

Identifikační číslo: 

266 63 864

Účel spolku

Účelem spolku je spolupracovat s vedením školy a napomáhat škole při plnění jejích hlavních úkolů a poslání. Pro naplňování účelu spolku je činnost spolku zaměřena zejména na:

  • seznamování rodičů a veřejnosti se vzdělávacími a výchovnými cíli a úkoly školy,

  • seznamování vedení školy s náměty a připomínkami zákonných zástupců k činnosti školy,

  • podporu vzdělávání žáků,

  • podporu vzdělávacích programů pro žáky (preventivních, osvětových aj.),

  • zlepšování podmínek vzdělávání,

  • organizaci společenských, kulturních a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích žáků,

  • mimoškolní zájmovou činnost žáků,

  • oceňování žáků

  • napomáhání při získávání finančních a materiálních zdrojů.

Členem spolku může být každá osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem spolku a chce působit v jeho rámci. Předpokladem členství je zaplacení členského příspěvku, který byl pro školní rok 2019/2020 stanoven na 200 Kč.

V návaznosti na stanovy sdružení jsou stanoveny následující zásady pro výdaje při hospodaření spolku. Tyto zásady se vztahují průběžné vynakládání prostředků spolku na podporu činností žáků a aktivit školy v souladu s cíli spolku.

Dokumenty sdružení

Kontaktní osoba - tajemník

Gromadová Monika
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Email: gromadova.monika@sslbc.cz
Telefon: 488880413, 770172972