Vyhledávání

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I

Úvod » O škole » Projekty » NAKAP LK I.

Informační plakát projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498, byl realizován Libereckým krajem ve školních letech 2017/2018 až 2019/2020.

Cílem projektu je podpora některých intervencí z  Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Klíčovými aktivitami, na které se projekt zaměřuje, je podpora polytechnického vzdělávání, péče o nadané žáky, zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti a vytvoření Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje.

Na projektu se podílelo dalších 30 partnerů, naše škola byla jednou ze zapojených středních škol.

Díky tomuto projektu, který byl financován z prostředků Evropské unie a České republiky prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jsme realizovali projektové dny pro žáky základních škol, žáci školy se účastnili vzdělávacích programů v liberecké IQlandii a mnozí učitelé se účastnili metodických setkání přispívajících k modernizaci výuky.

Projektové dny

Projektové dny v našich školních dílnách mají za cíl prohloubit vzájemnou spolupráci se základními školami a naší školou. Žáci mají  možnost sledovat  praktické ukázky a zapojit se do procesu praktického vyučování. V projektu vytvoříme podmínky žákům ZŠ takové, aby si mohli vyzkoušet a realizovat výrobu jednoduchých výrobků v různých oborech, které se vyučují na SŠ. Zároveň si vyzkouší svoji zručnost, prověří úroveň jemné a hrubé motoriky a poznají svůj cit pro přesnost, čistotu a trpělivost. Dozví se, co je nového v jednotlivých oborech a kam směřuje vývoj nových  technologií. V neposlední řadě budou dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochranu na pracovištích.

Vlastní projektový den trvá 4 hodiny a bude probíhat pod odborným vedením našeho vyučujícího projektového dne. Vše bude probíhat za dozoru pedagoga ZŠ  a všichni zúčastnění budou získávat poznatky v technických a stavebních oborech. Žáci ZŠ po seznámení s oborem vyrobí jednoduchý výrobek, který si odnesou a mohou ukázat svoji práci ve škole ostatním žákům a rodičům. Poznají základní druhy nářadí a materiálu k vyhotovení výrobku. Všechny vyučované obory nabízené na projektové dny  jsou  v souladu s ŠVP školy. 

Anotace jednotlivých oborů:

Strojírenské obory  - strojní mechanik a nástrojař

Rozsah – 4  hodiny
Realizován v dílnách školy v Řepné ulici 1248/12 u Magny
-    Seznámení s dílnami a strojírenskou výrobou jednotlivých oborů-práce na zámečnické dílně, proškolení BP na pracovišti
-    Výroba zadaného jednoduchého výrobku podle výkresu a zadaného materiálu
-    Měření rozměrů posuvným měřítkem a kontrola provedeného výrobku a zhodnocení

Dřevo obory- tesař a truhlář

Rozsah – 4  hodiny
Realizace v dílnách školy v Pavlovicích- Letná
-    Historie oborů a jejich náplň
-    Seznámení s pracovištěm, ruční a strojní obrábění dřeva, BP
-    Ukázka činností (rýsování, řezání, vrtání, strouhání, broušení
-    Zadání výrobku a práce pod dohleden UOV
-    Dokončovací práce a hodnocení jednotlivých výrobků, úklid

Malířský obor – malíř a lakýrník

Rozsah - 4 hodiny
Realizace v dílnách školy v Pavlovicích – Letná
-    Historie oboru a pracovní náplň oboru, seznámení s výukou oboru, BP
-    Seznámení s jednotlivými  malířskými a lakýrnickým pomůckami, nástroji a materiálem
-    Kreslení šablon podle předlohy, nátěry drobných výrobků
-    Zkoušení různých malířských technik ( fládrování, batikování, linkování atd.)
-    Práce pod dozorem UOV
-    Dokončení prací a jejich zhodnocení, úklid

Technický obor -  autotronik  se zaměření m na elektro

Rozsah – 4  hodiny
Realizace v dílnách školy v Pavlovicích- Letná
-    Elektro část
-    Seznámení s činností a výukou v oboru autotronik, BP
-    Zdroje elektrického napětí, stejnosměrný a střídavý proud, vysvětlení funkce zkoušečky
-    Základní el. součástky
-    Příprava materiálu pro pájení
-    Zhotovení výrobku  a  přezkoušení  funkčnosti, zhodnocení, úklid

Technický obor – obor elektromechanik

Rozsah – 4  hodiny
Realizace v dílnách školy v Pavlovicích- Letná
-    Seznámení s činností  a výukou v oboru, BP
-    Vzhled a pojmenování pasivních a aktivních elektro prvků a součástek
-    Měření elektrických součástek a jejich značení 
-    Způsoby pájení měkkou pájkou, příprava materiálu pro pájení
-    Vlastní realizace pájení  na plošné spoje, zhodnocení výrobku, úklid

Instalatérský obor – instalatér

Rozsah – 4  hodiny
Realizace v dílnách školy v Pavlovicích – Letná
-    Seznámení s činností  a výukou oboru instalatér, BP
-    Seznámení s používanými i materiály v oboru
-    Seznámení s  měřením materiálu a jeho dělení
-    Spojování materiálu z umělých hmot, mědi, a měděných materiálů
-    Polyfúzní svařování- ukázka
-    Zhotovení výrobku pod dozorem UOV, zhodnocení, úklid