Vyhledávání

Provoz a ekonomika dopravy

Úvod » Uchazeči » Obory s maturitní zkouškou » Provoz a ekonomika dopravy

Čtyřletý obor v denní formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou.

Kód oboru: 37-41-M/01

Žáci se naučí systémy řízení jednotlivých druhů dopravy (silniční, železniční, letecké, vnitrozemské lodní), organizovat dopravu cestujících i přepravu zboží, monitorovat oběh dopravních prostředků, sledovat jejich vytíženost a řešit problémové situace. Součástí je využívání sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě, uplatňování principů logistiky a ekonomické efektivity.

Absolvent se uplatní jako pracovník firemní logistiky, prodeje, nákupu, expedice, odbytu, zasilatelství, managementu atd. (např. zasilatel, speditér, technik divize, obchodní referent, vedoucí skladového hospodářství, vedoucí logistických útvarů, provozní nebo dopravní mistr, manažer marketingu, obchodní manažer…). Uplatnění ale může nalézt i u Českých drah a.s., na letišti, u Policie ČR apod.

Během studia je žák připravován pro získání řidičského oprávnění B, na státní zkoušku z psaní na klávesnici a státní zkoušku ze zpracování textu na PC.

Součástí je výuka dvou cizích jazyků.

Učební plán

Předmět

Zkratka

Ročník

1.    

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

Čj

3

3

3

3

1. cizí jazyk Anglický jazyk/Německý jazyk*)

Aj/Nj

3

3

3

4

2. cizí jazyk Německý jazyk/Anglický jazyk*)

Nj/Aj

2

2

2

2

Občanská nauka

ON

0

2

1

0

Dějepis

D

0

2

0

0

Fyzika

Fy

1

1

0

0

Základy přírodních věd

ZPV

2

0

0

0

Elektrotechnika

Elte

0

2

0

0

Meteorologie a hydrologie

MH

0

1

0

0

Matematika

M

3

3

3

3

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

Informační a komunikační technologie

IKT

1

1

1

1

Ekonomika

Ek

1

1

2

2

Účetnictví

Účt

0

1

1

1

Doprava a přeprava

DPř

2

1

2

1

Pozemní vozidla

PozV

0

0

2

2

Technika a technologie dopravy

TTD

1

2

2

3

Dopravní zeměpis

DZ

1

0

0

0

Logistika a obslužné systémy

LOS

0

2

2

2

Zbožíznalství

ZbZn

1

0

0

0

Sdělovací a zabezpečovací technika

SZT

0

0

2

2

Dopravní inženýrství

DI

0

0

2

1

Sociální komunikace

SK

0

1

1

0

Komunikace

Kom

1

1

0

0

Řízení motorových vozidel

ŘMV

0

0

2

0

Technické kreslení

TK

2

0

0

0

Mechanika

Mech

3

0

0

0

Strojírenská technologie

StrT

2

0

0

0

Části strojů a mechanismy

ČSM

0

2

0

0

Seminář M/Aj/Nj

SM/SAj/SNj

0

0

0

2

součet

31

33

33

31

 

*) Žák volí jako první cizí jazyk ten, ve kterém je pokročilý. Druhý cizí jazyk je určen pro začátečníky nebo méně pokročilé. Volba je závazná na celou dobu studia.