Vyhledávání

1. kolo - informace k přijímacímu řízení 2021/2022

Úvod » Uchazeči » Přijímací řízení » 1. kolo - informace k přijímacímu řízení 2021/2022

Kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů byla zveřejněna.

Přihlášky je možné odevzdávat od 1.2. do 1.3.2021 (studijní oddělení, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II, otevřeno po-pá od 6:30 do 15 hodin, příp. dotazy na tel. 488 880 375).

V 1. kole může uchazeč podat až 2 přihlášky, na obou přihláškách budou školy/obory uvedené ve stejném pořadí. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání musí mít všichni kromě uchazečů o obor Provoz a ekonomika dopravy, Manipulant poštovního provozu a přepravy a Podnikání (nástavbové studium).

Uchazeč o učební obor nekoná přijímací zkoušku.

Uchazeč o 4letý maturitní obor i uchazeč o nástavbové studium bude konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (zajišťuje CERMAT). Uchazeč, který podá přihlášku na 2 maturitní obory, může konat přijímací zkoušku 2x, do celkového hodnocení se mu vždy započítá lepší výsledek. Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který požaduje uzpůsobení podmínek pro konání přijímacích zkoušek, předloží s přihláškou také doporučení školského poradenského zařízení, obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Termíny přijímacích zkoušek:
1. termín (škola je uvedena na přihlášce na 1. místě): 12.4.2021, náhradní termín 12.5.2021
2. termín (škola je uvedena na přihlášce na 2. místě): 13.4.2021, náhradní termín 13.5.2021
Náhradní termín může využít pouze uchazeč, který se ze závažných důvodů nemůže zúčastnit 1. termínu a do 3 dnů od konání zkoušky se písemně omluví.

Testy přijímacích zkoušek si můžete vyzkoušet např. zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Další užitečné informace:

  • přihlášený uchazeč od nás obdrží poštou registrační číslo, uchazeč o maturitní obor i  pozvánku k přijímací zkoušce (zašleme do 25.3.2021).
  • rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá): 22.4.2021 zveřejníme seznam přijatých uchazečů do učebních oborů, 28.-30.4.2021 zveřejníme seznam přijatých uchazečů do maturitních oborů včetně nástavbového studia
  • ode dne zveřejnění seznamu běží přijatým uchazečům lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku - tím uchazeč potvrdí svůj zájem vzdělávat se v naší škole. Zpětvzetí zápisového lístku je možné pouze po předložení rozhodnutí o přijetí na základě odvolání do školy, kam uchazeč původně nebyl přijat. Uchazeč o nástavbové studium nemá povinnost obstarávat si zápisový lístek, musí však ve stanovené lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat evidenční list, který je k dispozici na studijním oddělení (po přechozí domluvě lze poslat e-mailem).
  • uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče se může vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (podle § 36 odst. 3 správního řádu). Termín je stanoven na 20.4.2021 od 9 do 11 hodin u učebních oborů a 28.4.2021 od 10 do 12 hodin u maturitních oborů včetně nástavbového studia.

Z důvodů krizových nebo mimořádných opatření v souvislosti s nemožností osobní přítomnosti žáků ve školách může MŠMT určit odlišné termíny nebo lhůty i odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání. O aktuálních změnách vás zde budeme informovat.

Zpět na výpis

Formuláře přihlášek

Studijní oddělení

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, které se nachází na adrese Truhlářská 360/3, Liberec II, 460 01.
Otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin.
Během hlavních prázdnin doporučujeme telefonické objednání předem.

Cermanová Rita
studijní oddělení
Email: cermanova.rita@sslbc.cz
Telefon: 488880375
Mrázková Lenka
evidence žáků
Email: mrazkova.lenka@sslbc.cz
Telefon: 488880376