Vyhledávání

1. kolo přijímacího řízení - kritéria, způsob hodnocení, termíny a další podstatné informace

Úvod » Uchazeči » Přijímací řízení » 1. kolo přijímacího řízení - kritéria, způsob hodnocení, termíny a další podstatné informace

Veškeré záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, Ještědská 358/106, 460 08 Liberec VIII (3. patro), tel. 488 880 375, 376, e-mail: info@slbc.cz, otevřeno po-pá od 7 do 15 hodin.
Uvádějte prosím funkční e-maily.

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Forma vzdělávání: denní (všechny obory)

Maximální počty přijímaných uchazečů: 

Kód a název oboru

Způsob ukončení

Max. počet

přijímaných uchazečů

Přílohy k přihlášce

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

maturita

33

Povinné:

1) hodnocení na vysvědčeních za poslední 3 pololetí potvrzené školou (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1.pololetí 9.třídy ZŠ nebo 1. a 2. pololetí 2.ročníku a 1.pololetí 3. ročníku SŠ u nástavbového studia - vyžádejte si ve své škole). V mimořádných případech, např. když uchazeč už není žákem školy, je možné přiložit z obou stran naskenovaná vysvědčení.

2) lékařský posudek (všechny obory kromě Podnikání, Provoz a ekonomika dopravy a Průmyslová ekologie)

 

Nepovinné:

1) diplomy, certifikáty apod. z vědomostních soutěží, olympiád, učňovských soutěží… (1.- 3. místo, max. 2 přílohy za letošní a loňský školní rok)

2) doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání

16-02-M/01 Průmyslová ekologie

maturita

16

64-41-L/51 Podnikání - nástavbové studium pro vyučené nebo žáky 3. ročníků učebních oborů s kódem H

maturita

30

36-45-M/01 Technická zařízení budov

maturita

16

39-41-L/02 Mechanik instalatérských

a elektrotechnických zařízení 

maturita

24

23-45-L/01 Mechanik seřizovač - na konci 1. ročníku si žák zvolí zaměření na CNC obráběcí nebo CNC vstřikovací stroje

maturita

60

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

výuční list

30

36-52-H/01 Instalatér

výuční list

30

23-55-H/01 Klempíř

výuční list

26

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

výuční list

26

23-52-H/01 Nástrojař

výuční list

28

23-51-H/01 Strojní mechanik

výuční list

28

36-64-H/01 Tesař

výuční list

26

33-56-H/01 Truhlář

výuční list

30

36-67-H/01 Zedník

výuční list

30

Ke vzdělávání se může přihlásit uchazeč, který ukončil nebo v tomto školním roce ukončí 9. třídu základní školy. Přihlásit se může i uchazeč z 8. ročníku, který ukončil nebo v tomto školním roce ukončí 8. třídu základní školy a v posledním hodnoceném pololetí prospěl (nemá 5 ani N, podmínkou je splnění povinné školní docházky) – pouze do oborů Malíř a lakýrník, Zedník a Strojní mechanik. Tento uchazeč doloží hodnocení za 1.pololetí 8.ročníku a 1. a 2.pol. z předchozího roku.

K nástavbovému studiu se může přihlásit uchazeč, který ukončil nebo v tomto školním roce ukončí střední odborné vzdělání s výučním listem (obor s kódem H). Výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce předloží přijatí uchazeči o nástavbové studium do 1. 9. 2024

Přihlášení je možné on-line prostřednictvím systému DIPSY, v podobě výpisu z DIPSY nebo na tiskopisu.

Jak se přihlásit zjistíte zde: Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz).

Uchazeč-cizinec k přihlášce přiloží tyto přílohy:

 • Hodnocení na vysvědčeních za poslední 2 roky. Uchazeč, který se vzdělával v zahraničí, předloží kopie vysvědčení ze zahraniční školy a jejich překlad do českého jazyka. Úřední překlad není nutný a bude vyžadován pouze v případě pochybností. Pokud uchazeč vysvědčení nemá, předloží čestné prohlášení - zde uvede jakou školu v zahraničí navštěvoval, kolik let se vzdělával, ve kterém roce vzdělávání ukončil a předměty včetně známek za poslední 2 roky. K čestnému prohlášení může doložit i jiné dokumenty dokazující vzdělávání v zahraniční, různé výpisy, potvrzení školy atd.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (kromě Podnikání, Provoz a ekonomika dopravy, Průmyslová ekologie).
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu na území České republiky (např. kopie pasu).
 • Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a o konání přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce. Tato žádost není povinná a týká se pouze uchazečů o maturitní obory. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. O konání zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce může požádat pouze uchazeč s dočasnou ochranou.

Maturitní obory včetně nástavbového studia

Kritéria

 • Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z předmětů Matematika (dále M) a Český jazyk a literatura (dále ČJaL) s podílem těchto výsledků na celkovém hodnocení 60 %. Jiná (školní) zkouška se nekoná.
 • Prospěch ze ZŠ nebo ze SŠ v případě nástavbového studia: průměrný prospěch ze všech vyučovacích předmětů zaokrouhlený na 2 desetinná místa v 1. pololetí 9. ročníku a ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo v 1. pololetí 3. ročníku a ve 2. pololetí 2. ročníku SŠ v případě nástavbového studia, s podílem výsledků na celkovém hodnocení 40 %. Přihlédnuto bude k známkám z chování, hodnocení známkou nedostatečná, nehodnoceným předmětům a úspěchům v soutěžích.
 • Zdravotní způsobilost (musí mít všichni kromě Podnikání, Provoz a ekonomika dopravy a Průmyslová ekologie).
 • Uchazeč-cizinec: povolení k pobytu na území České republiky.
 • Uchazeč-cizinec: znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání. Ověří se rozhovorem, pokud požádá o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka nebo pokud pobývá na území České republiky méně než rok.

Způsob hodnocení

 • Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Matematika = max. 50 bodů.
 • Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura = max. 50 bodů.
 • Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 3. ročníku SŠ u nástavbového studia = max. 50 bodů.
 • Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo 2. ročníku SŠ u nástavbového studia = max. 50 bodů.
 • Počet bodů se snižuje:
  • při hodnocení chování stupněm uspokojivé o 1 bod, neuspokojivé o 2 body - za každé hodnocené pololetí
  • za každou 5 nebo N v posledním hodnoceném pololetí o 1 bod, dále bude individuálně posuzováno
 • Počet bodů se zvyšuje (nejvýše za 2 úspěchy v letošním a loňském š.r., max.do výše 100 bodů společně s prospěchem):
  • za vědomostní soutěže, olympiády a učňovské soutěže o 5 bodů za 1.-3.místo v krajském nebo celorepublikovém kole, o 3 body za 1.-3. místo v okresním nebo školním kole, o 1 bod za 1.-3. místo ve sportovní soutěži v jakémkoli kole

Nejlepší uchazeč může získat 100 bodů (váha 60% ze 100 bodů za přijímací zkoušky + váha 40% ze 100 bodů za prospěch a úspěchy v soutěžích). Uchazeč-cizinec, který při rozhovoru prokáže znalost českého jazyka potřebnou ke vzdělávání, bude zařazen do výsledkové listiny dle redukovaného pořadí (dle pořadí všech uchazečů, při kterém se neověřuje znalost českého jazyka). Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) přijímací zkoušky z M, 2) přijímací zkoušky z ČJaL, 3) lepší celkový průměr v 1.pololetí 9.ročníku ZŠ nebo 3.ročníku SŠ u nástavbového studia, dále ve 2. a příp. i v 1. pololetí předchozího roku, 4) postupně lepší známka z předmětů M,ČJaL,AJ,F,CH,D,Z,ON v 1.pololetí 9.ročníku ZŠ nebo M,ČJaL,AJ a odborné předměty ve 3.r. SŠ, dále ve 2. a příp. i v 1 pololetí předchozího roku, 5) preference dle pořadí na přihlášce.

Obory s výučním listem

Kritéria

 • Prospěch ze ZŠ: průměrný prospěch ze všech vyučovacích předmětů zaokrouhlený na 2 desetinná místa v 1.pololetí 9.ročníku a ve 2.pololetí 8.ročníku. Přihlédnuto bude k známkám z chování, hodnocení známkou nedostatečná, nehodnoceným předmětům a úspěchům v soutěžích. Přijímací zkoušku uchazeč nekoná. Uchazeč z 8. ročníku bude posuzován ve stejném režimu na základě hodnocení z posledních 2 ročníků ZŠ.
 • Zdravotní způsobilost (všechny obory).
 • Uchazeče, kteří neprospěli a/nebo nebyli hodnoceni ze všech předmětů, uchazeče ze speciálních škol a uchazeče z 8. tříd ZŠ bude posuzovat přijímací komise individuálně. Přihlédnuto bude ke studijním výsledkům, náročnosti vybraného oboru, chování, příp. k doporučujícímu výsledku pohovoru, doporučení ZŠ, PPP, SPC atd.
 • Uchazeč-cizinec: povolení k pobytu na území České republiky.
 • Uchazeč-cizinec: znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání. Ověří se rozhovorem, pokud uchazeč pobývá na území České republiky méně než rok.

Způsob hodnocení

 • Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ = max. 50 bodů.
 • Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ = max. 50 bodů.
 • Počet bodů se snižuje:
  • při hodnocení chování stupněm uspokojivé o 1 bod, neuspokojivé o 2 body - za každé hodnocené pololetí
  • za každou 5 nebo N v posledním pololetí o 1 bod
  • vychází z 9. ročníku a neprospěl: -5 bodů, dále bude individuálně posuzováno
  • vychází z 8. ročníku a prospěl (Zedník, Malíř a lakýrník, Strojní mechanik): -10 bodů
  • vychází z 9. ročníku speciální školy: -15 bodů, dále bude individuálně posuzováno
   Ve všech ostatních případech bude individuálně posuzováno.
 • Počet bodů se zvyšuje (nejvýše za 2 úspěchy v letošním a loňském š.r., max.do výše 100 bodů společně s prospěchem):
  • za vědomostní soutěže a olympiády o 5 bodů za 1.-3.místo v krajském nebo celorepublikovém kole, o 3 body za 1.-3. místo v okresním nebo školním kole, o 1 bod za 1.-3. místo ve sportovní soutěži v jakémkoli kole

Nejlepší uchazeč může získat 100 bodů.  Při rovnosti bodů rozhoduje: 1) lepší celkový průměr v 1.pololetí 9. ročníku ZŠ, dále ve 2. a příp. i v 1.pololetí předchozího roku, 2) postupně lepší známka z předmětů M,ČJaL,AJ,F,CH,D,Z,ON v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, dále ve 2. pololetí 8. ročníku, příp. v i 1. pololetí 8. ročníku, 3) preference dle pořadí na přihlášce. U žáků z 8. tříd se ve stejném režimu posuzují poslední 2 vysvědčení.

Tabulka pro přepočet bodů (maturitní i učební obory)

průměr

body

průměr

body

průměr

body

průměr

body

1,00 - 1,25

1,26 - 1,50

1,51 – 1,75

1,76 - 2,00

50

46,5

43

39,5

2,01 – 2,25

2,26 – 2,50

2,51 - 2,75

2,76-3,00

36

32,5

29

25,5

3,01-3,25

3,26-3,50

3,51-3,75

3,76-4,00

22

18,5

15

11,5

4,01-4,25

4,26-4,50

4,51-4,75

4,75-5,00

8

4,5

1

0

Způsob hodnocení uchazeče-cizince

Uchazeč-cizinec bude posuzován stejně jako ostatní uchazeči a do výsledkové listiny bude zařazen dle kritérií (učební obory) nebo dle kritérií a redukovaného pořadí (maturitní obory), pokud splní tyto podmínky:

 1. musí prokázat oprávněnost pobytu na území České republiky
 2. musí prokázat znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání ve vybraném oboru, pokud požádá o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a/nebo pokud pobývá na území České republiky méně než jeden rok

Ověřovací rozhovor se skládá z těchto částí:

 • řízený rozhovor – max. 25 bodů: 25 otázek, každá za 1 bod, hodnotí se reakce na otázky zkoušejícího, plynulost projevu, slovní zásoba, gramatická správnost, výslovnost (uchazeč se krátce představí a reaguje na otevřené otázky, např. informace o sobě, jazyky, studium, znalosti o České republice, volný čas, rodina, zájmy atd.)
 • čtení s porozuměním – max. 10 bodů: čtení textu, 5 otázek, každá za 2 body, hodnotí se plynulost čtení a správná odpověď
 • popis obrázku s využitím dané slovní zásoby – max. 15 bodů: popis obrázku za pomoci alespoň 15 slov z nabídky, která se nachází pod zadáním, hodnotí se, zda popis odpovídá obrázku a srozumitelnost vět, případné chyby by neměly bránit porozumění. Každé správně použité slovo = 1 bod. 

Uchazeč může získat celkem 50 bodů. Minimální bodová hranice pro přijetí je 22 bodů ze všech částí s tím, že v 1. části musí získat alespoň 10 bodů, ve 2. části alespoň 4 body a ve 3. části minimálně 6 bodů (0–21 bodů = neuspěl, 22–50 bodů = uspěl).

  Tabulka pro převod známek

známka

známka ČR

známka

známka ČR

známka

známka ČR

známka

známka ČR

známka

známka ČR

12,11,10

1

9, 8, 7

2

5, 5, 4

3

3, 2

4

1

5

 

Důležité termíny

Přihlášky: do 20. 2. 2024

Konečný termín pro odevzdání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení je 20. února 2024. Lze podat až 3 přihlášky, pořadí škol/oborů bude závazné, seřazené dle priority a musí být na všech přihláškách shodné. Po vyhodnocení výsledků budou uchazeči přiřazeni ke konkrétní škole podle prioritizace.

Přijímací zkoušky: 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024
12. a 15. 4. 2024 řádné termíny, 29. a 30. 4. 2024 náhradní termíny (ty jsou určené pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů neúčastnili řádného termínu a nejpozději do 3 dnů od konání zkoušky se písemně omluvili). Uchazeči obdrží pozvánku. Každý může konat přijímací zkoušku 2x (i ten, kdo se hlásí jen do 1 maturitního oboru), započítávat se bude lepší výsledek z obou termínů. Ve 2. kole se uchazeč nemůže přihlásit do maturitního oboru, pokud nebude v 1. kole konat přijímací zkoušku.

Termíny rozhovorů s cizinci: 15. 3. 2024 – 23. 4. 2024
Budou stanoveny nejméně 2 termíny, uchazeči obdrží pozvánku.

Nahlížení do spisu: 10., 13. a 14. května 2024 
Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), máte možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. Schůzku si domluvte předem, kontakt naleznete níže.

Výsledky: 15. 5. 2024
Výsledky přijímacího řízení se zveřejní ve škole a na webu školy https://www.sslbc.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni, výsledek zjistíte i v digitálním přihlašovacím systému DIPSY. Ve výsledkové listině se naleznete dle registračního čísla. Žádné rozhodnutí se poštou nezasílá. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů bude bezpředmětné. Pokud přijatý uchazeč nebude chtít do školy nastoupit, musí škole předat písemné oznámení, že se svého místa vzdává. Pokud tato situace nastane, kontaktujte nás co nejdříve.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie se u žádného uchazeče nebude hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, namísto toho se bude hodnotit 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Na případná volná místa bude vyhlášeno 2. kolo 17.-20.5.2024 (pro nepřijaté uchazeče a uchazeče, kteří se vzdali přijetí v původní škole). Přihlášení bude možné do 24. 5. 2024.

Zpět na výpis

Soubory ke stažení a formuláře přihlášek

Studijní oddělení

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, které se nachází ve 3. patře na adrese Ještědská 358/106, 460 08 Liberec VIII.
Otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin.
Během hlavních prázdnin doporučujeme telefonické objednání předem.

Cermanová Rita
studijní oddělení
Email: cermanova.rita@sslbc.cz
Telefon: 482483375
Mrázková Lenka
evidence žáků
Email: mrazkova.lenka@sslbc.cz
Telefon: 482483376