Vyhledávání

2. kolo přijímacího řízení - kritéria, způsob hodnocení, termíny a další podstatné informace

Úvod » Uchazeči » Přijímací řízení » 2. kolo přijímacího řízení - kritéria, způsob hodnocení, termíny a další podstatné informace

Veškeré záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, Ještědská 358/106, 460 08 Liberec VIII (3. patro), tel. 488 880 375, 376, e-mail: info@slbc.cz, otevřeno po-pá od 7 do 15 hodin.

 • VE 2. KOLE JE MOŽNÉ PODAT PŘIHLÁŠKU NEJPOZDĚJI 24.5.2024.
 • SYSTÉM PRO ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK BUDE OTEVŘEN 21.5.2024 (dipsy.cz). 
 • DO MATURITNÍHO OBORU SE MŮŽE PŘIHLÁSIT POUZE UCHAZEČ, KTERÝ V 1.KOLE KONAL PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.
 • POŘADÍ OBORŮ NA PŘIHLÁŠCE UVÁDĚJTE DLE PRIORITY PRO PŘIJETÍ.
 • NEZAPOMEŇTE K PŘIHLÁŠCE DOLOŽIT VŠECHNY POVINNÉ PŘÍLOHY.
 • UVÁDĚJTE PROSÍM FUNKČNÍ E-MAILY.

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Forma vzdělávání: denní (všechny obory)

Maximální počty přijímaných uchazečů

Kód a název oboru

Způsob ukončení

Max. počet
přijímaných uchazečů

Povinné přílohy k přihlášce

16-02-M/01 Průmyslová ekologie

maturita

9

1) hodnocení na vysvědčeních za poslední 3 pololetí potvrzené školou (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1.pololetí 9.třídy ZŠ – vyžádejte si ve své škole). V mimořádných případech, např. když uchazeč už není žákem školy, je možné přiložit z obou stran naskenovaná vysvědčení.

2) lékařský posudek (všechny obory kromě Průmyslová ekologie)

 

36-45-M/01 Technická zařízení budov

maturita

10

23-45-L/01 Mechanik seřizovač - na konci 1. ročníku si žák zvolí zaměření na CNC obráběcí nebo CNC vstřikovací stroje

maturita

15

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

výuční list

14

36-52-H/01 Instalatér

výuční list

7

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

výuční list

14

23-52-H/01 Nástrojař

výuční list

19

23-51-H/01 Strojní mechanik

výuční list

14

36-64-H/01 Tesař

výuční list

16

33-56-H/01 Truhlář

výuční list

18

36-67-H/01 Zedník

výuční list

16

Ke vzdělávání se může přihlásit uchazeč, který ukončil nebo v tomto školním roce ukončí 9. třídu základní školy. Přihlásit se může i uchazeč z 8. ročníku, který ukončil nebo v tomto školním roce ukončí 8. třídu základní školy a v posledním hodnoceném pololetí prospěl (nemá 5 ani N, podmínkou je splnění povinné školní docházky) – pouze do oborů Malíř a lakýrník, Zedník a Strojní mechanik. Tento uchazeč doloží hodnocení za 1.pololetí 8.ročníku a 1. a 2.pol. z předchozího roku.

Uchazeč cizinec k přihlášce přiloží tyto přílohy:
1) Hodnocení na vysvědčeních za poslední 2 roky. Uchazeč, který se vzdělával v zahraničí, předloží kopie vysvědčení ze zahraniční školy a jejich překlad do českého jazyka. Úřední překlad není nutný a bude vyžadován pouze v případě pochybností. Pokud uchazeč vysvědčení nemá, předloží čestné prohlášení - zde uvede jakou školu v zahraničí navštěvo-val, kolik let se vzdělával, ve kterém roce vzdělávání ukončil a předměty včetně známek za poslední 2 roky. K čestnému prohlášení může doložit i jiné dokumenty dokazující vzdělávání v zahraniční, různé výpisy, potvrzení školy atd.
2) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (kromě Průmyslová ekologie).
3) Doklad potvrzující oprávněnost pobytu na území České republiky (např. kopie pasu).

Maturitní obory

Kritéria

 • Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z předmětů Matematika (dále M) a Český jazyk a literatura (dále ČJaL) s podílem těchto výsledků na celkovém hodnocení 60 %. Jiná (školní) zkouška se nekoná.
 • Prospěch ze ZŠ nebo ze SŠ v případě nástavbového studia: průměrný prospěch ze všech vyučovacích předmětů zaokrouhlený na 2 desetinná místa v 1. pololetí 9. ročníku a ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo v 1. pololetí 3. ročníku a ve 2. pololetí 2. ročníku SŠ v případě nástavbového studia, s podílem výsledků na celkovém hodnocení 40 %. Přihlédnuto bude k známkám z chování, hodnocení známkou nedostatečná a nehodnoceným předmětům.
 • Zdravotní způsobilost (musí mít všichni kromě Průmyslová ekologie).
 • Uchazeč-cizinec: povolení k pobytu na území České republiky.
 • Uchazeč-cizinec: znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání. Ověří se rozhovorem, pokud pobývá na území České republiky méně než rok.

Způsob hodnocení

 • Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Matematika = max. 50 bodů.
 • Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura = max. 50 bodů.
 • Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 3. ročníku SŠ u nástavbového studia = max. 50 bodů.
 • Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo 2. ročníku SŠ u nástavbového studia = max. 50 bodů.
 • Počet bodů se snižuje: při hodnocení chování stupněm uspokojivé o 1 bod, neuspokojivé o 2 body - za každé hodnocené pololetí, za každou 5 nebo N v posledním hodnoceném pololetí o 1 bod, dále bude individuálně posuzováno.

Nejlepší uchazeč může získat 100 bodů (váha 60% ze 100 bodů za přijímací zkoušky + váha 40% ze 100 bodů za prospěch). Uchazeč-cizinec, který při rozhovoru prokáže znalost českého jazyka potřebnou ke vzdělávání, bude zařazen do výsledkové listiny dle redukovaného pořadí (dle pořadí všech uchazečů, při kterém se neověřuje znalost českého jazyka). Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) přijímací zkoušky z M, 2) přijímací zkoušky z ČJaL, 3) lepší celkový průměr v 1.pololetí 9.ročníku ZŠ, dále ve 2. a příp. i v 1. pololetí předchozího roku, 4) preference dle pořadí na přihlášce, 5) postupně lepší známka z předmětů M,ČJaL,AJ,F,CH,D,Z,ON v 1.pololetí 9.ročníku ZŠ příp. i v 1 pololetí předchozího roku.

Obory s výučním listem

Kritéria

 • Prospěch ze ZŠ: průměrný prospěch ze všech vyučovacích předmětů zaokrouhlený na 2 desetinná místa v 1.pololetí 9.ročníku a ve 2.pololetí 8.ročníku. Přihlédnuto bude k známkám z chování, hodnocení známkou nedostatečná, nehodnoceným předmětům a úspěchům v soutěžích. Přijímací zkoušku uchazeč nekoná. Uchazeč z 8. ročníku bude posuzován ve stejném režimu na základě hodnocení z posledních 2 ročníků ZŠ.
 • Zdravotní způsobilost (všechny obory).
 • Uchazeče, kteří neprospěli a/nebo nebyli hodnoceni ze všech předmětů, uchazeče ze speciálních škol a uchazeče z 8. tříd ZŠ bude posuzovat přijímací komise individuálně. Přihlédnuto bude ke studijním výsledkům, náročnosti vybraného oboru, chování, příp. k doporučujícímu výsledku pohovoru, doporučení ZŠ, PPP, SPC atd.
 • Uchazeč-cizinec: povolení k pobytu na území České republiky.
 • Uchazeč-cizinec: znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání. Ověří se rozhovorem, pokud uchazeč pobývá na území České republiky méně než rok.

Způsob hodnocení

 • Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ = max. 50 bodů.
 • Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ = max. 50 bodů.
 • Počet bodů se snižuje:
    - při hodnocení chování stupněm uspokojivé o 1 bod, neuspokojivé o 2 body - za každé hodnocené pololetí
    - za každou 5 nebo N v posledním pololetí o 1 bod
    - vychází z 9. ročníku a neprospěl: -5 bodů, dále bude individuálně posuzováno
    - vychází z 8. ročníku a prospěl (Zedník, Malíř a lakýrník, Strojní mechanik): -10 bodů
    - vychází z 9. ročníku speciální školy: -15 bodů, dále bude individuálně posuzováno
    - ve všech ostatních případech bude individuálně posuzováno

Nejlepší uchazeč může získat 100 bodů.  Při rovnosti bodů rozhoduje: 1) lepší celkový průměr v 1.pololetí 9. ročníku ZŠ, dále ve 2. a příp. i v 1.pololetí předchozího roku, 2) preference dle pořadí na přihlášce 3) postupně lepší známka z předmětů M,ČJaL,AJ,F,CH,D,Z,ON v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, dále ve 2. pololetí 8. ročníku, příp. v i 1. pololetí 8. ročníku. U žáků z 8. tříd se ve stejném režimu posuzují poslední 2 vysvědčení.

Tabulka pro přepočet bodů (maturitní i učební obory)

průměr

body

průměr

body

průměr

body

průměr

body

1,00 - 1,25

1,26 - 1,50

1,51 – 1,75

1,76 - 2,00

50

46,5

43

39,5

2,01 – 2,25

2,26 – 2,50

2,51 - 2,75

2,76-3,00

36

32,5

29

25,5

3,01-3,25

3,26-3,50

3,51-3,75

3,76-4,00

22

18,5

15

11,5

4,01-4,25

4,26-4,50

4,51-4,75

4,75-5,00

8

4,5

1

0

Způsob hodnocení uchazeče-cizince

Uchazeč-cizinec bude posuzován stejně jako ostatní uchazeči a do výsledkové listiny bude zařazen dle kritérií (učební obory) nebo dle kritérií a redukovaného pořadí (maturitní obory), pokud splní tyto podmínky:
1) musí prokázat oprávněnost pobytu na území České republiky
2) musí prokázat znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání ve vybraném oboru, pokud požádá o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a/nebo pokud pobývá na území České republiky méně než jeden rok
Ověřovací rozhovor se skládá z těchto částí:
1) řízený rozhovor – max. 25 bodů: 25 otázek, hodnotí se reakce na otázky zkoušejícího, plynulost projevu, slovní zásoba, gramatická správnost, výslovnost (uchazeč se krátce představí a reaguje na otevřené otázky, např. informace o sobě, jazyky, studium, znalosti o České republice, volný čas, rodina, zájmy atd.)
2) čtení s porozuměním – max. 10 bodů: čtení textu, 5 otázek, každá za 2 body, hodnotí se plynulost čtení a správná odpověď
3) popis obrázku s využitím dané slovní zásoby – max. 15 bodů: popis obrázku za pomoci alespoň 15 slov z nabídky, která se nachází pod zadáním, hodnotí se, zda popis odpovídá obrázku a srozumitelnost vět, případné chyby by neměly bránit porozumění. Každé správně použité slovo = 1 bod. 
Uchazeč může získat celkem 50 bodů. Minimální bodová hranice pro přijetí je 22 bodů ze všech částí s tím, že v 1. části musí získat alespoň 10 bodů, ve 2. části alespoň 4 body a ve 3. části minimálně 6 bodů (0–21 bodů = neuspěl, 22–50 bodů = uspěl).

  Tabulka pro převod známek

známka

známka ČR

známka

známka ČR

známka

známka ČR

známka

známka ČR

známka

známka ČR

12,11,10

1

9, 8, 7

2

5, 5, 4

3

3, 2

4

1

5

 

Důležité termíny

Přihlášky: do 24. 5. 2024
Konečný termín pro odevzdání přihlášek ve 2. kole přijímacího řízení je 24. května 2024. Lze podat až 3 přihlášky, pořadí škol/oborů bude závazné, seřazené dle priority a musí být na všech přihláškách shodné. Po vyhodnocení výsledků budou uchazeči přiřazeni ke konkrétní škole podle prioritizace.
Informace k přihlašování i přihlašovací aplikaci DIPSY naleznete zde: Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz).
Možnosti přihlášení:
1) Elektronická přihláška (on-line s identitou - vyplníte přihlášku, nahrajete přílohy, osobně do školy nemusíte).
2) Výpis ze systému (on-line bez identity - vyplníte přihlášku, nahrajete přílohy, následně vám do e-mailu přijde výpis, ten doručíte do každé zvolené školy).
3) Tiskopis se všemi přílohami - vyplníte listinnou přihlášku a s požadovanými přílohami doručíte do každé zvolené školy.

Přijímací zkoušky:
Budou použity výsledky z 1. kola, ve 2. kole se přijímací zkouška nekoná. Pokud uchazeč v 1. kole nekonal přijímací zkoušku, nemůže se přihlásit do oboru s maturitou.

Termíny rozhovorů s cizinci: 8.-12.6. 2024
Budou stanoveny nejméně 2 termíny, uchazeči obdrží pozvánku.

Nahlížení do spisu: 18.-20.6. 2024 
Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), máte možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. Schůzku si domluvte předem, kontakt naleznete níže.

Výsledky: 21.6. 2024
Výsledky přijímacího řízení se zveřejní ve škole a na webu školy https://www.sslbc.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni, výsledek zjistíte i v digitálním přihlašovacím systému DIPSY. Ve výsledkové listině se naleznete dle registračního čísla. Žádné rozhodnutí se poštou nezasílá. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů bude bezpředmětné. Pokud přijatý uchazeč nebude chtít do školy nastoupit, musí škole předat písemné oznámení, že se svého místa vzdává. Pokud tato situace nastane, kontaktujte nás co nejdříve.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie se u žádného uchazeče nebude hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, namísto toho se bude hodnotit 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Na případná volná místa bude vyhlášeno 3. kolo 25.-28.6.2024.

Zpět na výpis

Soubory ke stažení a formuláře přihlášek

Studijní oddělení

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, které se nachází ve 3. patře na adrese Ještědská 358/106, 460 08 Liberec VIII.
Otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin.
Během hlavních prázdnin doporučujeme telefonické objednání předem.

Cermanová Rita
studijní oddělení
Email: cermanova.rita@sslbc.cz
Telefon: 482483375
Mrázková Lenka
evidence žáků
Email: mrazkova.lenka@sslbc.cz
Telefon: 482483376