Vyhledávání

Termíny konání maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2024

Úvod » Žáci » Maturitní zkoušky » Termíny konání maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2024

Aktuality

V návaznosti na vyhlášku č. 177/2009 Sb., kterou se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o termínech konání profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období.9. dubna, 8:30          český jazyk a literatura - písemná práce: 120 minut, výběr ze 4 témat, minimálně 250 slov (pozor, např. dvouslovný název města je jedno slovo, obdobně jako jména, data…), povolená jsou Pravidla českého pravopisu 

10. dubna, 8:30          cizí jazyk - písemná práce: 80 minut, celkem minimálně 200 slov (2 texty v rozsahu 130 – 160 slov a 70 – 80 slov), povolený je překladový slovník, zadání bude zpřístupněno bezprostředně před zahájením zkoušky

2. května, 8:00          matematika - didaktický test: 135 minut, povolené jsou: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, rýsovací potřeby - pravítko, kružítko, úhloměr, tužka, guma, modře nebo černě píšící pero či propisovací tužka, termín zveřejnění výsledků: do 16.5.2024

2. května, 13:30         anglický jazyk - didaktický test: celkem 110 minut - poslechová část 40 minut, čtení a jazykové vědomosti 70 minut, povoleny jsou pouze psací potřeby - modře nebo černě píšící pero či propisovací tužka, termín zveřejnění výsledků: do 16.5.2024

3. května, 8:00                 český jazyk a literatura - didaktický test: 85 minut, povoleny jsou pouze psací potřeby - modře nebo černě píšící pero či propisovací tužka, termín zveřejnění výsledků: do 16.5.2024


Profilová část maturitní zkoušky:

9.–15. května                    praktická zkouška: podrobněji https://www.sslbc.cz/getFile/id:11574

20.–24. května               český jazyk a literatura - ústní zkouška: 20 minut příprava + nejdéle 15 minut zkouška, žák si vylosuje pracovní list (do 31.3. si žák připraví a odevzdá seznam 20 literárních děl – podrobněji https://www.sslbc.cz/getFile/id:11577), v jednom dni nelze losovat 2x pracovní list ke stejnému literárnímu dílu

                                          cizí jazyk - ústní zkouška: 20 minut příprava + nejdéle 15 minut zkouška, žák si vylosuje 1 téma, v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma


Další informace:

 • Maturitní zkoušku mohou konat pouze přihlášení žáci, kteří řádně dokončí ročník (k podzimnímu termínu je třeba podat přihlášku do 25.6. a seznam literárních děl do 30.6.). 
 • Žáci, kteří s přihláškou k MZ předložili doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), mají uzpůsobené podmínky pro konání MZ dle tohoto doporučení. Doporučení platí 24 měsíců. 
 • Ohledně didaktických testů doporučujeme registraci na VPŽ zde: Výsledkový portál žáka | Maturitní zkouška (cermat.cz). Žák prostřednictvím této služby obdrží např.  protokol o výsledcích didaktických testů a ohodnocené záznamové archy v elektronické podobě.
 • Případnou nepřítomnost u MZ je možné omluvit do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky, tzn. písemnou omluvenku předat na studijní oddělení, poté bude důvod posouzen. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostaví, jeho omluva nebude uznána nebo bude ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně a přichází o jeden z pokusů na vykonání MZ.
 • Žák má na vykonání maturitní zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let, v posledním roce pouze v jarním termínu. K jarnímu termínu je nutné se přihlásit do 1.12. předchozího roku, k podzimnímu termínu do 25.6.
 • Testy si můžete vyzkoušet např. zde: Testy a zadání | Maturitní zkouška (cermat.cz)
 • Informace k případné žádosti o přezkum výsledků zde: Přezkum výsledků zkoušek | Maturitní zkouška (cermat.cz)

status studenta (do 26 let) z pohledu školy: 

žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní nebo závěrečnou zkoušku, nevykoná-li žák zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června

Nejčastější dotazy se týkají zdravotního pojištění: pokud nebudete v době prázdnin vykonávat samostatně výdělečnou činnost nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti od úřadu práce, platí za vás zdravotní pojištění stát do konce srpna, pokud pak od září nezačnete pracovat, je potřeba se zaregistrovat na úřadu práce. Budete-li si o prázdninách přivydělávat např. formou brigád, budete se muset přihlásit k placení pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a hradit si ho sami. Pokud začnete pracovat, převezme za vás tuto povinnost zaměstnavatel.

Doporučujeme vše konzultovat s příslušnými úřady (ZP, ČSSZ, ÚP).

status studenta z pohledu zákona o státní sociální podpoře:

 • žák další školní rok pokračuje ve studiu (SŠ, VŠ, VOŠ, pomaturitní jazykové studium) – ANO
 • o prázdninách nepracuje ani nepobírá podporu – ANO do 31.8.
 • neuspěl u maturity nebo závěrečné zkoušky, opravný termín – ANO do 31.8.
 • nekonal zkoušku v řádném termínu ze zdravotních důvodů, náhradní termín – ANO do dne vykonání zkoušky
 • začne pracovat, je veden na úřadu práce nebo kombinace obojího – NE

Zpět na výpis

Přihláška k maturitní zkoušce

Pro jarní zkušební období maturitní zkoušky je termín podání přihlášky stanoven na 1. 12.

Pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky je termín podání přihlášky stanoven na 25. 6.

Povolené pomůcky

Didaktický test Matematika

 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy; kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; tužka; guma; pravítko; trojúhelník; úhloměr; kružítko

Didaktické testy z Českého jazyka a literatury, Anglického jazyka a Německého jazyka

 • pouze psací potřeby

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

 • Pravidla českého pravopisu

Písemná práce z Anglického jazyka, Německého jazyka

 • slovník neobsahující přílohu k písemnému projevu

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek zkoušky mohou využít případně další pomůcky dle doporučení školského poradenského zařízení.

Matematika rozšiřující

Matematika rozšiřující je nepovinnou výběrovou zkouškou, nelze z ní konat opravnou ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem. Více informací na https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici

Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni tuto zkoušku úspěšně složit, a zohledňuje proto výsledek zkoušky v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů, či jiným způsobem.

Seznam fakult vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky Matematiky+ (pdf)

Užitečné odkazy

Oficiální stránky pro maturitní zkoušky Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání https://maturita.cermat.cz/

Ilustrační testy a zadání z předchozích let https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi