Vyhledávání

Organizace výuky od 11. do 22. ledna 2021

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Letná » Organizace výuky od 11. do 22. ledna 2021

Na základě usnesení Vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021 se opětovně s ohledem na epidemiologickou situaci prodlužují mimořádná opatření omezující osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a to ve dnech 11. – 22. ledna 2021.

Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků, závěrečné ročníky nevyjímaje, současně je platné pro teoretickou výuku i odborný výcvik.

Distanční vzdělávání bude i nadále realizováno prostřednictvím Komens v Bakalářích, a to včetně případné synchronní výuky. Účast na vzdělávání i těmito formami je pro žáky povinné v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Současně jsou umožněny prezenční individuální konzultace jednoho žáka s jedním vyučujícím. Potřebu provedení prezenční individuální konzultace určuje příslušný vyučující, který bude žáka kontaktovat, naopak žák, pokud pokládá individuální konzultaci za potřebnou, může o ni požádat vyučujícího.

Předchozí možnost zmiňujeme zejména s ohledem na hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021, jež bude provedeno k 15. lednu 2021. Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 lze vysvědčení předat i později než na konci pololetí, pokud nebude umožněna osobní přítomnost žáků ve škole. Nicméně v takovém případě bude současně pololetní klasifikace zpřístupněna jiným způsobem, tedy v Bakalářích. O případném způsobu předání výsledků hodnocení za 1. pololetí budeme informovat, až bude zřejmé, zda a případně které třídy budou moci být přítomny ve škole 28. ledna 2021.

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.