Vyhledávání

Prodloužení protiepidemiologických opatření a zpřístupnění pololetní klasifikace

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Letná » Prodloužení protiepidemiologických opatření a zpřístupnění pololetní klasifikace

Na základě usnesení Vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021 se prodlužuje platnost protiepidemiologických opatření souvisejících s účastí žáků na prezenčním vzdělávání, která byla stanovena usnesením č. 1377 z 23. prosince 2020. Toto usnesení prodlužuje platnost opatření od 23. ledna 2021 do 14. února 2021. Vztahuje se na žáky všech ročníků, závěrečné ročníky nevyjímaje, současně je platné pro teoretickou výuku i odborný výcvik.

Očekáváme však, že v průběhu této doby dojde k úpravě směřující alespoň k dílčímu obnovení výuky pro žáky závěrečných ročníků a odborného výcviku, a budeme o tomto bezprostředně informovat.

Distanční vzdělávání bude i nadále realizováno prostřednictvím Komens v Bakalářích, a to včetně případné synchronní výuky. Účast na vzdělávání i těmito formami je pro žáky povinné v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Individuální konzultace

Současně jsou umožněny prezenční individuální konzultace jednoho žáka s jedním vyučujícím. Potřebu provedení prezenční individuální konzultace určuje příslušný vyučující, který bude žáka kontaktovat, naopak žák, pokud pokládá individuální konzultaci za potřebnou, může o ni požádat vyučujícího.

Zpřístupnění pololetní klasifikace

S ohledem na výše uvedené a na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 současně sdělujeme, že od počátku příštího týdne bude pololetní klasifikace zpřístupněna v systému Bakaláři. Výpisy vysvědčení žáci obdrží v tištěné podobě až poté, co dojde k jejich návratu do školy.

Termín náhradního hodnocení

V případě neklasifikace žáka z některého z předmětů je stanoven náhradní termín pro hodnocení, a to do 31. března 2021. S ohledem na umožnění individuálních konzultací nebude tato lhůta s ohledem na epidemickou situaci prodlužována.

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.