Vyhledávání

Hygienická a protiepidemiologická pravidla provozu školy

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Letná » Hygienická a protiepidemiologická pravidla provozu školy

V návaznosti na metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví související s epidemiologickou situací jsou pro žáky a další osoby pohybující se v budovách školy stanovena následující hygienická a proti-epidemiologická pravidla:

 1. Při vstupu do budovy každá osoba provede desinfekci rukou.
 2. V průběhu pobytu v budově provádí každá osoba průběžně desinfekci rukou nebo jejich umytí mýdlem a vodou s následným osušením; vždy po použití toalet a před vstupem do školní jídelny.
 3. Každý dodržuje zásady osobní a respirační hygieny, zejména je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si dezinfikovat či umýt ruce.
 4. Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt ve vnitřních prostorách školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru od ostatních osob, bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor či obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Bez ochranných prostředků dýchacích cest mohou být osoby pouze v průběhu vzdělávání, pokud sedí v lavici či jsou jinak usazeni, přičemž současně musí splňovat alespoň jednu z podmínek: provedení očkování, od něhož uplynulo nejméně 14 dnů od dokončeného očkovacího schématu; prodělání onemocnění covid-19 prokázané testem, od něhož neuplynulo více než 180 dnů nebo absolvování vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny metodou
 5. RT-PCR nebo před 72 hodinami metodou rychlého antigenního testu (RAT).
 6. Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do budovy. V případě nezletilých žáků budou informováni zákonní zástupci o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka a žák bude do doby vyzvednutí umístěn do izolační místnosti (v případě, že zákonný zástupce udělí souhlas, který může být dán i předem, nezletilý žák po poučení může školu opustit sám). Současně tímto informujeme, že v případě podezření na infekční onemocnění má být zletilým žákem či zákonným zástupcem nezletilého žáka telefonicky kontaktován příslušný praktický lékař, který stanoví další postup.
 7. Osobám s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do budovy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, potvrzením od příslušného praktického lékaře.
 8. Nepřítomnost žáka při vyučování se omlouvá v souladu se školním řádem třídnímu učiteli
 9. či učiteli odborného výcviku nejpozději do tří dnů.
 10. V případě, že budou stanoveny mimořádné pokyny Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje nebo mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, bude postupováno v souladu s nimi.
 11. V případě, že bude znemožněna osobní přítomnost při vyučování více než poloviny žáků třídy, případně skupiny, bude vzdělávání dotčeným žákům poskytováno distančním způsobem prostřednictvím modulu Komens aplikace Bakaláři / Microsoft Teams. V této souvislosti upozorňujeme, že je povinností žáka disponovat funkčními přístupovými údaji do aplikace Bakaláři. Vzdělávání tímto způsobem je pro žáky povinné v souladu s § 184a zákona
 12. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Pravidla praktického vyučování uskutečňovaného na smluvních pracovištích školy budou podléhat provozním pravidlům dotčených pracovišť.

Současně informujeme, že:

 1. bude prováděno periodické větrání vnitřních prostor v průběhu výuky,
 2. bude zajištěn úklid a dezinfekce prostor s ohledem na metodická doporučení, současně ve vnitřních prostorách budou k dispozici desinfekční prostředky,
 3. akce konané mimo školu budou pořádány s přihlédnutím k charakteru akce, s vyhodnocením možných rizik a s ohledem na epidemiologickou situaci v místě konání akce.

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.