Vyhledávání

Obnovení prezenční výuky žáků závěrečných ročníků a odborného výcviku

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Řepná » Obnovení prezenční výuky žáků závěrečných ročníků a odborného výcviku

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 a č. 1199 o přijetí krizového opatření dochází od středy 25. 11. 2020 k následujícím změnám v poskytování vzdělávání:

1. Je umožněna prezenční výuka žáků závěrečných ročníků, tj. 3. ročníků učebních oborů a 4. ročníků maturitních oborů. Prezenční výuky bude probíhat dle stálého, platného rozvrhu (upraveného v rozsahu nezbytného suplování a nemožnosti realizovat tělesnou výchovu).

2. Je umožněna osobní účast žáků všech ročníků na odborném výcviku. Odborný výcvik bude probíhat dle stálého, platného rozvrhu, tj. včetně střídání sudého a lichého týdne.

3. Pro teoretickou výuku nižších ročníků než závěrečných nadále platí omezení osobní přítomnosti na vzdělávání ve škole, pokračuje tak distanční vzdělávání prostřednictvím Bakaláři / Komens.

Pro osobní účast žáků na vzdělávání platí obecná protiepidemiologická opatření po dobu výuky, zejména povinnost po celou dobu vzdělávání nosit ochranu dýchacích cest (roušky), provádět při vstupu do objektů školy dezinfekci rukou a v průběhu pobytu ve škole udržovat ve společných prostorách rozestupy. 

Dále upozorňujeme, že v průběhu výuky bude prováděno opakované intenzivní větrání na začátku vyučovacíh hodin a v jejich průběhu, z tohoto důvodu doporučujeme zvolit přiměřené oblečení.

Školní stravování bude zajištěno od 25. 11. 2020 prostřednictvím výdejen. Strava se objednává běžným způsobem.

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.