Vyhledávání

Informace k testování žáků

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Řepná » Informace k testování žáků

Aktualizováno dle stavu od 3. 5. 2021:

Ministerstvo zdravotnictví dodatkem č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN k předchozímu mimořádnému opatření ze dne 30. 4. 2021 se mění vyžadovaná frekvence testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u žáků na jednou týdně. Preventivní test se provede vždy bezprostředně po příchodu do školy.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 je stanovena povinnost provádění preventivního antigenního testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u žáků, u nichž bude umožněna osobní přítomnost při vzdělávání – odborném výcviku či teoretické výuce, na skupinových konzultacích.

Povinnost provádění testování se nevztahuje na individuální konzultace v režimu 1 žák – 1 učitel.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovací místa a časy

Testování pro žáky bude prováděno na dvou místech:

1) areál střední školy Letná 90/30 pro žáky, kteří mají odborný výcvik nebo teoretickou výuku v tomto areálu

2) areál střední školy Ještědská 358/106 pro žáky, kteří mají odborný výcvik v areálu strojních dílen Řepná 1248/12 nebo teoretickou výuku v areálu Ještědská 358/106.

 

Pravidelné hromadné testování žáků bude prováděno v následujícím schématu:

7:30 – 8:00 hodin – testování vyhrazené pro žáky účastnící se odborného výcviku (vč. skupinových konzultací v rámci praktického vyučování)

8:00 – 8:30 hodin – testování vyhrazené pro žáky účastnící se teoretické výuky (vč. skupinových konzultací v rámci předmětů teoretické výuky)

 

Dovolujeme si požádat žáky, aby se k testování dostavovali v uvedeném rozmezí tak, aby testování bylo možné provést jak z kapacitních důvodů, tak s ohledem na časovou náročnost vyhodnocení před zahájením výuky / konzultace.

Žák je po příchodu zaregistrován do seznamu testovaných žáků, následně se odebere do testovací místnosti, kde provede samoodběr, a vyčká vyhodnocení. Další postup dle výsledku je uveden níže.

Žák, který se dostaví mimo časy hromadného testování, bude testován bezprostředně po svém příchodu. Žáci, kteří mají výuku na Řepné 1248/12, se vždy nejprve dostavují na testovací místo v areálu střední školy Ještědská 358/106 s tím, že k prokázání provedeného testování pro učitele odborného výcviku obdrží interní potvrzení.

Obvyklé případy:

1) žák má výuku od pondělí do středy – testován je pouze v pondělí

2) žák má výuku od pondělí do pátku – testován je v pondělí

3) žák má výuku od středy do pátku – testován je pouze ve středu

 

Způsob provedení samoodběru je ilustračně zachycen v přiložených dokumentech, případně je možno shlédnout instruktážní video. (Aktuálně jsou ve škole využívány testy LEPU Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit).

Povinnost testování

Povinnost testování se vztahuje na všechny žáky s výjimkou těch, kteří doloží písemnou formou, že:

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě žáků ubytovaných na domově mládeže platí povinnost testování obdobně, přičemž test provedený po příjezdu na domov mládeže je pro potřeby školy platný po dobu následujících 48 hodin. O tomto provedeném testování žák obdrží potvrzení, kterým se prokáže na střední škole.

Odmítnutí testování

Žákovi, který se nebude účastnit testování či jej odmítne, nebude umožněna osobní přítomnost na vyučování a jeho absence bude považována za omluvenou. Avšak škola v takovém případě nebude zajišťovat distanční způsob vzdělávání dle § 184a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Testování na pracovištích zaměstnavatelů

Škola zajistí testování i v případě, že žáci vykonávají praktické vyučování u zaměstnavatele. Testování je možné provést ve škole s tím, že žák obdrží potvrzení o provedeném antigenním testování, vzhledem k praktickému provedení však připravujeme i možnost dodání testovacích sad na pracoviště zaměstnavatele tak, aby se žák testoval přímo v místě praktického vyučování.

Nezletilý žák konající praktické vyučování na pracovišti zaměstnavatele dodá do školy souhlas zákonného zástupce s opuštěním školy (respektive místa výkonu praktického vyučování).

Následné kroky

Žák s negativním výsledkem testu se pochopitelně účastní výuky.

Žák s pozitivním výsledkem testu je okamžitě po zjištění izolován od ostatních žáků do izolační místnosti. V případě nezletilých žáků je kontaktován zákonný zástupce, žákovi je vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testu a po poučení o následných krocích opouští v doprovodu zákonného zástupce areál školy. Zákonný zástupce může dát i předem souhlas s tím, že žák může areál školy opustit sám, a to na základě souhlasu s opuštěním školy (vzor uveden v příloze této informace). Zletilý žák po vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu a poučení o následných krocích opouští školu.

Každý žák s pozitivním výsledkem antigenního testu je povinen obvyklým způsobem kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékaře pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR.

Žák se k prezenční výuce může vrátit až po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (toto potvrzení vydává poskytovatel zdravotních služeb).

V případě žáků, kteří v předchozích dvou dnech byli v jedné skupině s pozitivně testovaným žákem, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole do doby zjištění výsledku konfirmačního testu RT-PCR u pozitivně testovaného žáka. Pokud se pozitivita u tohoto žáka nepotvrdí, tak se všichni žáci po dodání výsledku vrací k prezenční výuce. Pokud se pozitivita potvrdí, o čemž je žák povinen informovat školu, škola žáky, s nimiž byl pozitivní žák ve styku, nahlašuje místně příslušné krajské hygienické stanici. Krajská hygienická stanice pak těmto žákům nařídí karanténu.

Uvedené se obdobným způsobem vztahuje i na případ pozitivně testované učitele, kdy v případě potvrzení pozitivity dojde k nahlášení a nařízení karantény všem žákům, které v předchozích dnech vyučoval.

Tato informace vychází z informací, které jsou obsaženy v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, Manuálu COVID-19 Testování ve školách duben 2021 a dalších podpůrných metodických materiálech, které jsou přiloženy níže a zestručňuje je.

Informace k testování ve školách jsou také soustředěny na testovani.edu.cz

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.