Vyhledávání

Hygienická a protiepidemiologická pravidla provozu školy

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Hygienická a protiepidemiologická pravidla provozu školy

Aktuality

V návaznosti na metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví související s epidemiologickou situací jsou pro žáky a další osoby pohybující se v budovách školy stanovena následující hygienická a protiepidemiologická pravidla:

 1. Při vstupu do budovy každá osoba provede desinfekci rukou či jejich umytí mýdlem a vodou s následným osušením.
 2. V průběhu pobytu v budově provádí každá osoba průběžně desinfekci rukou nebo jejich umytí mýdlem a vodou s následným osušením; vždy po použití toalet a před vstupem do školní jídelny.
 3. Každý dodržuje zásady osobní a respirační hygieny, zejména je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si dezinfikovat či umýt ruce.
 4. Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do budovy. V případě nezletilých žáků budou informováni zákonní zástupci o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka a žák bude do doby vyzvednutí umístěn do izolační místnosti. Současně tímto informujeme, že v případě podezření na infekční onemocnění má být zletilým žákem či zákonným zástupcem nezletilého žáka telefonicky kontaktován příslušný praktický lékař, který stanoví další postup.
 5. Osobám s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do budovy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, potvrzením od příslušného praktického lékaře.
 6. Nepřítomnost žáka při vyučování se omlouvá v souladu se školním řádem třídnímu učiteli či učiteli odborného výcviku nejpozději do tří dnů.
 7. V případě, že budou stanoveny mimořádné pokyny Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, bude postupováno v souladu s nimi, případně bude postupováno dle všech platných mimořádných opatření vyhlášených Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje nebo Ministerstvem zdravotnictví.
 8. V případě, že bude znemožněna osobní přítomnost při vyučování více než poloviny žáků třídy, případně skupiny, bude vzdělávání dotčeným žákům poskytováno distančním způsobem prostřednictvím modulu Komens aplikace Bakaláři. Vzdělávání tímto způsobem je pro žáky povinné v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Pravidla praktického vyučování uskutečňovaného na smluvních pracovištích školy budou podléhat provozním pravidlům dotčených pracovišť.

Současně informujeme, že:

 1. bude prováděno periodické větrání vnitřních prostor v průběhu výuky,
 2. bude zajištěn úklid a dezinfekce prostor s ohledem na metodická doporučení, současně ve vnitřních prostorách budou k dispozici desinfekční prostředky,
 3. akce konané mimo školu budou pořádány s přihlédnutím k charakteru akce, s vyhodnocením možných rizik a s ohledem na epidemiologickou situaci v místě konání akce.

V neposlední řadě doporučujeme, aby každá osoba u sebe měla roušku či jiný ochranný prostředek dýchacích cest, a to pro případ mimořádné situace (úraz s nutností ošetření zdravotnickou záchrannou službou aj.).

V Liberci dne 28. srpna 2020

Mgr. Jan Samšiňák

ředitel

Zpět na výpis