Vyhledávání

Hygienická a protiepidemiologická pravidla provozu školy

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Hygienická a protiepidemiologická pravidla provozu školy

Aktuality

V návaznosti na metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví související s epidemiologickou situací jsou pro žáky a další osoby pohybující se v budovách školy stanovena následující hygienická a proti-epidemiologická pravidla:

 1. Při vstupu do budovy každá osoba provede desinfekci rukou.
 2. V průběhu pobytu v budově provádí každá osoba průběžně desinfekci rukou nebo jejich umytí mýdlem a vodou s následným osušením; vždy po použití toalet a před vstupem do školní jídelny.
 3. Každý dodržuje zásady osobní a respirační hygieny, zejména je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si dezinfikovat či umýt ruce.
 4. Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt ve vnitřních prostorách školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru od ostatních osob, bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor či obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Bez ochranných prostředků dýchacích cest mohou být osoby pouze v průběhu vzdělávání, pokud sedí v lavici či jsou jinak usazeni, přičemž současně musí splňovat alespoň jednu z podmínek: provedení očkování, od něhož uplynulo nejméně 14 dnů od dokončeného očkovacího schématu; prodělání onemocnění covid-19 prokázané testem, od něhož neuplynulo více než 180 dnů nebo absolvování vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny metodou RT-PCR nebo před 72 hodinami metodou rychlého antigenního testu (RAT).
 5. Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do budovy. V případě nezletilých žáků budou informováni zákonní zástupci o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka a žák bude do doby vyzvednutí umístěn do izolační místnosti (v případě, že zákonný zástupce udělí souhlas, který může být dán i předem, nezletilý žák po poučení může školu opustit sám). Současně tímto informujeme, že v případě podezření na infekční onemocnění má být zletilým žákem či zákonným zástupcem nezletilého žáka telefonicky kontaktován příslušný praktický lékař, který stanoví další postup.
 6. Osobám s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do budovy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, potvrzením od příslušného praktického lékaře.
 7. Nepřítomnost žáka při vyučování se omlouvá v souladu se školním řádem třídnímu učiteli či učiteli odborného výcviku nejpozději do tří dnů.
 8. V případě, že budou stanoveny mimořádné pokyny Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje nebo mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, bude postupováno v souladu s nimi.
 9. V případě, že bude znemožněna osobní přítomnost při vyučování více než poloviny žáků třídy, případně skupiny, bude vzdělávání dotčeným žákům poskytováno distančním způsobem prostřednictvím modulu Komens aplikace Bakaláři / Microsoft Teams. V této souvislosti upozorňujeme, že je povinností žáka disponovat funkčními přístupovými údaji do aplikace Bakaláři. Vzdělávání tímto způsobem je pro žáky povinné v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Pravidla praktického vyučování uskutečňovaného na smluvních pracovištích školy budou podléhat provozním pravidlům dotčených pracovišť.

Současně informujeme, že:

 1. bude prováděno periodické větrání vnitřních prostor v průběhu výuky,
 2. bude zajištěn úklid a dezinfekce prostor s ohledem na metodická doporučení, současně ve vnitřních prostorách budou k dispozici desinfekční prostředky,
 3. akce konané mimo školu budou pořádány s přihlédnutím k charakteru akce, s vyhodnocením možných rizik a s ohledem na epidemiologickou situaci v místě konání akce.

Zpět na výpis