Vyhledávání

Informace k antigennímu testování žáků ve dnech 22. listopadu a 29. listopadu 2021

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Informace k antigennímu testování žáků ve dnech 22. listopadu a 29. listopadu 2021

Aktuality

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN ze dne 12. listopadu 2021 je stanovena povinnost školy umožnit osobní přítomnost žáků na vzdělávání či při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud žák splňuje některou z níže uvedených podmínek:

  • Žák byl očkován proti onemocnění covid-19 a tuto skutečnost doloží certifikátem o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dnů od dokončeného očkovacího schématu. Uznávány budou taktéž elektronické certifikáty.
  • Žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu (rychlý antigenní test RAT nebo RT-PCR) neuplynulo více než 180 dnů.
  • Žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test s negativním výsledkem a tuto skutečnost doloží.
  • Žák nepodstoupí rychlý antigenní test dle bodu 1. této informace a současně účast na vzdělávání podřídí podmínkám uvedeným v bodu 2. této informace.

Antigenní testování

Škola pro splnění podmínky ve výše uvedeném bodu c. zajistí preventivní testování žáků ve škole bezprostředně po příchodu žáků do školy. Testují se žáci, kteří nepodstoupili očkování a kteří neprodělali onemocnění covid-19 v době před 180 dny.

Preventivní testování bude prováděno ve dnech pondělí 22. listopadu 2021 a pondělí 29. listopadu 2021. Nebude-li žák v příslušný den přítomen, provede se testování v den jeho příchodu (žák tak bude testován po svém příchodu do školy v období 22. listopadu 2021 – 5. 12. 2021).

 

Testovací místa a časy

Plošné screeningové testování pro žáky bude prováděno na dvou místech:

1) areál střední školy Letná 90/30 pro žáky, kteří mají odborný výcvik nebo teoretickou výuku v tomto areálu, a to včetně teoretické výuky tělesné výchovy pro žáky jinak se vzdělávající v areálu Ještědská 358/106.

2) areál střední školy Ještědská 358/106 pro žáky, kteří mají odborný výcvik v areálu strojních dílen Řepná 1248/12, odborný výcvik nebo teoretickou výuku v areálu Ještědská 358/106.

 

Testování žáků bude prováděno v následujícím schématu:

7:30 – testování vyhrazené pro žáky účastnící se odborného výcviku

8:00 – testování vyhrazené pro žáky účastnící se teoretické výuky (v případě výuky začínající až další hodinou se žáci dostaví 30 minut před začátkem hodiny)

 

Dovolujeme si požádat žáky, aby se k testování dostavovali v uvedeném čase tak, aby testování bylo možné provést jak z kapacitních důvodů, tak s ohledem na časovou náročnost vyhodnocení před zahájením výuky.

Žák je po příchodu zaregistrován do seznamu testovaných žáků, následně se odebere do testovací místnosti, kde provede samoodběr dle pokynů osob zajišťujících administraci testování, a vyčká vyhodnocení. Další postup dle výsledku je uveden níže.

Žák, který se dostaví mimo časy hromadného testování, bude testován bezprostředně po svém příchodu na příslušné místo výuky (tj. Letná 90/30, Ještědská 358/106 nebo Řepná 1248/12).

Žákům není vystavováno žádné potvrzení o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem.

Odmítnutí testování

Žák, který se nebude účastnit testování nebo jej odmítne, bude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání s následujícími podmínkami:

  • po celou dobu pohybu a pobytu ve vnitřních prostorách školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru od ostatních osob, musí používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor či obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převléká s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy (tímto ustanovením není upraveno uvolnění z výuky tělesné výchovy, omluvení absence žáka na výuce a taktéž hodnocení a klasifikaci žáka z předmětu Tělesná výchova),
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

Následné kroky

Žák s negativním výsledkem testu se pochopitelně účastní výuky při dodržování hygienických a protiepidemiologických pravidel provozu školy.

Žák s pozitivním výsledkem testu je okamžitě po zjištění izolován od ostatních žáků do izolační místnosti. V případě nezletilých žáků je kontaktován zákonný zástupce, žákovi je vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testu a po poučení o následných krocích opouští v doprovodu zákonného zástupce areál školy. Zákonný zástupce může dát i předem souhlas s tím, že žák může areál školy opustit sám, a to na základě souhlasu s opuštěním školy (vzor uveden v příloze této informace). Zletilý žák po vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu a poučení o následných krocích opouští školu.

Každý žák s pozitivním výsledkem antigenního testu je povinen obvyklým způsobem kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékaře pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR.

Žák se k prezenční výuce může vrátit až po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (toto potvrzení vydává poskytovatel zdravotních služeb).

Žák je povinen o výsledku konfirmačního testu RT-PCR povinen informovat školu, aby mohly být zajištěny informační povinnosti školy vůči krajského hygienické stanici.

Tato informace vychází a zestručňuje informace, které jsou obsaženy v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví přiložených níže.

Informace k testování ve školách jsou také soustředěny na testovani.edu.cz.

Zpět na výpis