Vyhledávání

Změny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021

Úvod » Aktuality » Změny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-1, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o změnách v realizaci maturitních zkoušek v jarním zkušebním období.

Umožnění konat maturitní zkoušku

Maturitní zkoušku mohou konat pouze přihlášení žáci, kteří prospěli v 1. pololetí. Pro možnost konání maturitní zkoušky tak není rozhodující celkový prospěch v 2. pololetí.

Žáci maturitních ročníků, kteří v pololetí mají nedostatečnou nebo nebyli klasifikováni v některém z předmětů, mají nárok na opravný a náhradní termín tak, aby mohli v jarním období konat zkoušku. Pro provedení opravných a náhradních zkoušek je stanoven termín 31. 3. 2021. Na konkrétním termínu konání opravné či náhradní zkoušky se žáci dohodnou s vyučujícím příslušného předmětu. Opravné a náhradní zkoušky se konají komisionálně.

 

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky je nadále složena z didaktických testů – z českého jazyka a literatury; cizího jazyka nebo matematiky.

Nově se prodlužuje trvání didaktické testu, a to následovně:

český jazyk a literatura ze 75 minut na 85 minut

cizí jazyk ze 100 minut na 110 minut (z toho 40 minut poslech a 70 minut písemný test)

matematika ze 120 minut na 135 minut

 

Termín konání didaktických testů je určen následovně:

matematika                             3. 5. 2021 od 8:00 hod.

anglický jazyk                        3. 5. 2021 od 13:30 hod.

český jazyk a literatura           4. 5. 2021 od 8:00 hod.

německý jazyk                       5. 5. 2021 od 13:00 hod.

 

V letošním roce je také stanoven mimořádný termín konání didaktických testů ve dnech 14. – 16. června 2021 pro žáky případně zasažené epidemiologickou situací (onemocnění či karanténa). Upozorňujeme však, že didaktické testy v mimořádném termínu se budou konat na určených spádových školách, nikoli v kmenové škole.

 

Písemná zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Písemná zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je v letošním roce zrušena.

Toto opatření se vztahuje také na žáky, kteří konali řádný termín maturitní zkoušky dle zákona č. 135/2020 Sb., tj. v předchozím školním roce. Tedy ani tito žáci, kteří konají opravnou zkoušku na základě předchozího neúspěšného pokusu o didaktický test, nebudou skládat písemnou zkoušku, ale opět pouze didaktický test.

S ohledem na to, že didaktické testy jsou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“, bude hodnocení z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk založeno pouze na hodnocení ústní zkoušky.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Při předpokladu výhledového návratu žáků od 1. března 2021 k prezenční formě výuky budou ústní zkoušky v jednotlivých oborech konány v již navržených termínech, tj. v období 17. – 28. května 2021.

Konání praktických zkoušek bude přesunuto z období před ústními zkouškami za termín konání ústních zkoušek. V mezidobí mezi ústními zkouškami a praktickou zkouškou bude realizována výuka zaměřená na praktickou přípravu na samotnou praktickou zkoušku (bude se tedy jednat o období školního vyučování).

Přestože je opatřením obecné povahy umožněno prodloužení období konání praktických zkoušek do 27. srpna 2021, plánujeme realizaci praktických zkoušek rozvrhnout tak, že se uskuteční nejpozději do 16. července 2021 (v ideálním případě do 2. července 2021).

 

Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl

Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl se nemění oproti již zveřejněnému seznamu.

Nadále platí, že žák odevzdá seznam literárních děl do 31. 3. 2021 (při neodevzdání seznamu do určeného termínu bude žákovi zadán pracovní list k literárnímu dílu z celého školního seznamu literárních děl).

 

Další informace

  • V případě umožnění prezenční výuky bude upřednostněn odborný výcvik. V samostatném oznámení bude řešena úprava vyučovaných předmětů v 2. pololetí, tj. určení předmětů, v nichž žáci nebudou v 2. pololetí vzděláváni a hodnoceni.
  • Ačkoli není hodnocení za 2. pololetí podmínkou konání maturitní zkoušky, upozorňujeme, že je taktéž nezbytné řádně ukončit závěrečný ročník. Hodnocení za 2. pololetí bude uzavřeno až před dnem konání praktické zkoušky. (Vzhledem k tomu, že žák nebude znát výsledek maturitní zkoušky, nemůže předjímat, jaké důsledky pro jeho další vzdělávání a uplatnění bude mít nedokončení závěrečného ročníku.)
  • V případě, že žák, který neuspěje u maturitní zkoušky, požádá o opakování ročníku v následujícím roce, budou jeho výsledky dosavadních maturitních zkoušek v jarním období 2021 zrušeny (tj. oproti dřívější úpravě bude anulován i výsledek úspěšně složené zkoušky a žák ji bude muset skládat opětovně v následujícím roce).

V ostatních bodech proběhnou maturitní zkoušky shodně či analogicky s již dříve poskytnutou informací žákům maturitních ročníků.

Zpět na výpis