Vyhledávání

Informace k testování žáků

Úvod » Aktuality » Informace k testování žáků

Aktualizováno dle stavu od 3. 5. 2021:

Ministerstvo zdravotnictví dodatkem č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN k předchozímu mimořádnému opatření ze dne 30. 4. 2021 se mění vyžadovaná frekvence testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u žáků na jednou týdně. Preventivní test se provede vždy bezprostředně po příchodu do školy.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 je stanovena povinnost provádění preventivního antigenního testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u žáků, u nichž bude umožněna osobní přítomnost při vzdělávání – odborném výcviku či teoretické výuce, na skupinových konzultacích.

Povinnost provádění testování se nevztahuje na individuální konzultace v režimu 1 žák – 1 učitel.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovací místa a časy

Testování pro žáky bude prováděno na dvou místech:

1) areál střední školy Letná 90/30 pro žáky, kteří mají odborný výcvik nebo teoretickou výuku v tomto areálu

2) areál střední školy Ještědská 358/106 pro žáky, kteří mají odborný výcvik v areálu strojních dílen Řepná 1248/12 nebo teoretickou výuku v areálu Ještědská 358/106.

 

Pravidelné hromadné testování žáků bude prováděno v následujícím schématu:

7:30 – 8:00 hodin – testování vyhrazené pro žáky účastnící se odborného výcviku (vč. skupinových konzultací v rámci praktického vyučování)

8:00 – 8:30 hodin – testování vyhrazené pro žáky účastnící se teoretické výuky (vč. skupinových konzultací v rámci předmětů teoretické výuky)

 

Dovolujeme si požádat žáky, aby se k testování dostavovali v uvedeném rozmezí tak, aby testování bylo možné provést jak z kapacitních důvodů, tak s ohledem na časovou náročnost vyhodnocení před zahájením výuky / konzultace.

Žák je po příchodu zaregistrován do seznamu testovaných žáků, následně se odebere do testovací místnosti, kde provede samoodběr, a vyčká vyhodnocení. Další postup dle výsledku je uveden níže.

Žák, který se dostaví mimo časy hromadného testování, bude testován bezprostředně po svém příchodu. Žáci, kteří mají výuku na Řepné 1248/12, se vždy nejprve dostavují na testovací místo v areálu střední školy Ještědská 358/106 s tím, že k prokázání provedeného testování pro učitele odborného výcviku obdrží interní potvrzení.

Obvyklé případy:

1) žák má výuku od pondělí do středy – testován je pouze v pondělí

2) žák má výuku od pondělí do pátku – testován je v pondělí

3) žák má výuku od středy do pátku – testován je pouze ve středu

 

Způsob provedení samoodběru je ilustračně zachycen v přiložených dokumentech, případně je možno shlédnout instruktážní video. (Aktuálně jsou ve škole využívány testy LEPU Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit).

Povinnost testování

Povinnost testování se vztahuje na všechny žáky s výjimkou těch, kteří doloží písemnou formou, že:

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě žáků ubytovaných na domově mládeže platí povinnost testování obdobně, přičemž test provedený po příjezdu na domov mládeže je pro potřeby školy platný po dobu následujících 48 hodin. O tomto provedeném testování žák obdrží potvrzení, kterým se prokáže na střední škole.

Odmítnutí testování

Žákovi, který se nebude účastnit testování či jej odmítne, nebude umožněna osobní přítomnost na vyučování a jeho absence bude považována za omluvenou. Avšak škola v takovém případě nebude zajišťovat distanční způsob vzdělávání dle § 184a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Testování na pracovištích zaměstnavatelů

Škola zajistí testování i v případě, že žáci vykonávají praktické vyučování u zaměstnavatele. Testování je možné provést ve škole s tím, že žák obdrží potvrzení o provedeném antigenním testování, vzhledem k praktickému provedení však připravujeme i možnost dodání testovacích sad na pracoviště zaměstnavatele tak, aby se žák testoval přímo v místě praktického vyučování.

Nezletilý žák konající praktické vyučování na pracovišti zaměstnavatele dodá do školy souhlas zákonného zástupce s opuštěním školy (respektive místa výkonu praktického vyučování).

Následné kroky

Žák s negativním výsledkem testu se pochopitelně účastní výuky.

Žák s pozitivním výsledkem testu je okamžitě po zjištění izolován od ostatních žáků do izolační místnosti. V případě nezletilých žáků je kontaktován zákonný zástupce, žákovi je vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testu a po poučení o následných krocích opouští v doprovodu zákonného zástupce areál školy. Zákonný zástupce může dát i předem souhlas s tím, že žák může areál školy opustit sám, a to na základě souhlasu s opuštěním školy (vzor uveden v příloze této informace). Zletilý žák po vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu a poučení o následných krocích opouští školu.

Každý žák s pozitivním výsledkem antigenního testu je povinen obvyklým způsobem kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékaře pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR.

Žák se k prezenční výuce může vrátit až po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (toto potvrzení vydává poskytovatel zdravotních služeb).

V případě žáků, kteří v předchozích dvou dnech byli v jedné skupině s pozitivně testovaným žákem, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole do doby zjištění výsledku konfirmačního testu RT-PCR u pozitivně testovaného žáka. Pokud se pozitivita u tohoto žáka nepotvrdí, tak se všichni žáci po dodání výsledku vrací k prezenční výuce. Pokud se pozitivita potvrdí, o čemž je žák povinen informovat školu, škola žáky, s nimiž byl pozitivní žák ve styku, nahlašuje místně příslušné krajské hygienické stanici. Krajská hygienická stanice pak těmto žákům nařídí karanténu.

Uvedené se obdobným způsobem vztahuje i na případ pozitivně testované učitele, kdy v případě potvrzení pozitivity dojde k nahlášení a nařízení karantény všem žákům, které v předchozích dnech vyučoval.

Tato informace vychází z informací, které jsou obsaženy v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, Manuálu COVID-19 Testování ve školách duben 2021 a dalších podpůrných metodických materiálech, které jsou přiloženy níže a zestručňuje je.

Informace k testování ve školách jsou také soustředěny na testovani.edu.cz

Zpět na výpis