Vyhledávání

Změna termínů voleb do školské rady 2021

Úvod » Aktuality » Změna termínů voleb do školské rady 2021

S ohledem na pokračující omezení určená mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví se přesouvá termín konání voleb do školské rady, a to na 26. 5. a 27. 5. 2021 a v souvislosti s tím, se mění i termíny pro podávání kandidátních listin. Voleni budou dva zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a dva zástupci za pedagogické pracovníky školy. Níže jsou zveřejněny základní informace k nominaci kandidátů a provedení voleb.

I. Nominace kandidátů

1) Kandidáta na tříleté funkční období (2021 – 2024) pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději do 15 dnů před dnem voleb do školské rady řediteli dané školy.
2) Návrh musí obsahovat 
a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,
b) u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,
c) u kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,
d) podpis navrhovatele.
3) K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

II. Provedení voleb

1) Mgr. Jan Samšiňák, ředitel školy a předseda volební komise, vyzývá oprávněné osoby k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady. Návrhy splňující požadavky dle článku I, je možno podávat u paní Marcely Andresové ve škole Liberec XII, Letná 90/30, u paní Moniky Poláčkové ve škole Liberec VIII, Ještědská 358/106 nebo na sekretariátu ředitele u paní Jany Folkrtové Liberec II, Truhlářská 360/3 do 11. 5. 2021.
2) Jména kandidátů budou od 14. 5. 2021 uveřejněna na vývěskách u objektů SŠ v Truhlářské ulici, Ještědské i Letné a také na internetových stránkách školy.
3) Volby se budou konat vždy od 8 do 18 hodin, a to dne 26. 5. 2021 ve škole Liberec XII, Letná 90/30 a dne 27. 5. 2021 ve škole Liberec VIII, Ještědská 358/106.
4) Každý oprávněný volič, po prokázání své totožnosti před členem volební komise, obdrží volební lístek, ve kterém zakroužkuje nejvýše dva vybrané kandidáty. Takto upravený volební lístek potom osobně vloží do připravené urny.
5) Volební místnosti budou řádně označeny nápisem „Volební místnost pro volby do školské rady 2021.“ V každé volební místnosti bude k dispozici i Volební řád pro volby do školských rad schválený Radou Libereckého kraje. Ten je uveřejněn i na internetových stránkách Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz). 
6) Ve stejných termínech a s obdobnými pravidly se konají také volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků.
7) Pravomoci školské rady určuje § 168 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Informace k působnosti školské rady, volební řád a další informace naleznete na stránce https://www.sslbc.cz/o-skole/skolska-rada

Zpět na výpis