Vyhledávání

Informace pro žáky k maturitní zkoušce – jaro 2022

Úvod » Aktuality » Informace pro žáky k maturitní zkoušce – jaro 2022

K jarnímu termínu MZ se musí přihlásit všichni žáci 4. ročníku a 2. ročníku nástavbového studia, a to do 1. 12. 2021.

Žák má na vykonání maturitní zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let od ukončení statusu žáka z pohledu školy (v posledním roce tedy pouze v jarním termínu).

Žáci odevzdají vyplněné a podepsané přihlášky včetně doporučení PUP nejpozději do 1. 12. 2021. Po odevzdání přihlášky nelze skladbu předmětů již měnit.

Nejpozději do 20. 12. 2021 Vám bude předán výpis z přihlášky k MZ včetně autentizačního kódu (pro informace  výsledkového portálu).

Žáci výpis pečlivě zkontrolují a podpisem potvrdí správnost údajů na výpisu z přihlášky a případné nesrovnalosti okamžitě sdělí na studijní oddělení.

Autentizační kód je generovaný kód, pomocí kterého se mohou žáci registrovat od 3. ledna 2022 na výsledkovém portálu žáka.

 

Aktuální informace jsou na stránkách: https://maturita.cermat.cz/

Informace na webu školy: https://www.sslbc.cz/zaci/maturitni-zkousky

 

Termíny zkoušek

6. dubna 2022

písemná práce z českého jazyka a literatury

7. dubna 2022

písemná práce z cizího jazyka

2. – 5. 5. 2022

didaktické testy

MŠMT zveřejní konkrétní jednotné zkušební schéma didaktických testů do 15. 1. 2022.

9. 5. - 17. 5. 2022

praktické zkoušky

18. 5. – 3. 6. 2022

ústí zkoušky

(Konkrétní termíny konání zkoušek pro jednotlivé třídy budou upřesněny.)

 

Obsah a podmínky zkoušek

Zkoušky společné části

Zkoušky společné části maturitní zkoušky zahrnují pouze didaktické testy. V případě cizího jazyka nebo matematiky si žák volí.

Český jazyk a literatura:

Didaktický test – 75 minut na vypracování

Cizí jazyk – anglický jazyk nebo německý jazyk

Didaktický test – 40 minut poslech + 60 minut test

Matematika

Didaktický test – 120 minut

Didaktické testy budou hodnoceny pouze uspěl/neuspěl, přičemž nemají vliv na výsledné hodnocení na vysvědčení. V případě hodnocení „neuspěl“ však nemůže být celkové hodnocení maturitní zkoušky „prospěl“ a nebude vydáno vysvědčení.

 

Zkoušky profilové části

Součástí profilových zkoušek i zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka konané formou písemné práce a ústní zkoušky.

Český jazyk

 • Písemná práce – min. 4 zadání, 120 minut na vypracování včetně volby tématu, žák může zadání v průběhu psaní změnit
 • Ústní zkouška  – 20 minut příprava + 15 minut zkouška

Pro ústní zkoušku žák připraví seznam 20 literárních děl dle informací učitele ČJ (viz seznam literárních děl na www stránkách školy) a odevzdá jej do 31. 3. 2022, pro podzimní termín do 30. 6. 2022. Žák si vylosuje pracovní list odpovídající jeho seznamu četby. V jednom dni konání ústních zkoušek nelze zadat pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Cizí jazyk (volba cizího jazyka v profilové části musí odpovídat volbě cizího jazyka ve společné části)

 • Písemná práce – 60 minut na vypracování včetně volby zadání
 • Ústní zkouška – 20 minut příprava + 15 minut zkouška

Žák si vylosuje pracovní list. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné číslo. Žák musí vybírat aspoň z 5 nabízených pracovních listů.

Další profilové zkoušky

Odlišnosti pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (PUP)

 • doporučení od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) obsahuje údaje o zařazení do kategorie a skupiny podle druhu znevýhodnění a návrh úprav podmínek a výčet kompenzačních pomůcek (toto doporučení odevzdáváte nejpozději s podáním přihlášky k maturitní zkoušce)
 • doporučení je platné 24 měsíců
 • ředitel školy seznámí žáky s PUP a jejich zákonné zástupce s úpravami nejpozději 1 měsíc před první zkouškou

Hodnocení

Hodnocení zkoušek společné části

MŠMT zveřejní kritéria hodnocení do 31. 3. 2022. Didaktické testy hodnotí CERMAT. Výsledky po zaslání zpřístupní ředitel školy žákům a také je budete mít k dispozici na výsledkovém portálu žáka. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti (uvedeno v TS u DT).

Hodnocení zkoušek profilové části

Pravidla hodnocení navrhuje ředitel a schvaluje maturitní komise. Zveřejněny jsou před konáním zkoušek na webu.

Nepovinné zkoušky

Žák se může přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ve společné části a ke zkoušce matematika rozšiřující (nahrazuje původní zkoušku Matematika+, kterou některé VŠ uznávají místo příjímacích zkoušek). Při volbě nepovinné zkoušky ve společné části z cizího jazyka je následně nutné současně se přihlásit k nepovinné zkoušce z cizího jazyka v profilové části (pouze však pro cizí jazyk, který je nabízen školou – například na naší škole nelze zvolit francouzský jazyk).

Matematika rozšiřující se koná formou didaktického testu s rozsahem 150 minut.

Případný neúspěch u nepovinné zkoušky nemá vliv na úspěch v povinných zkouškách a celkový prospěch.

V případě neúspěchu v nepovinné zkoušce se nekoná opravný termín.

 

Další informace

 1. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví bez omluvy nebo po zahájení zkoušky odstoupí, posuzuje se, jako by byl hodnocen „5“.
 2. Pokud bylo z vážných důvodů žákovi znemožněno zkoušku dokončit, může předseda povolit konání zkoušky v jiném termínu téhož zkušebního období.
 3. Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost do 3 pracovních dnů písemně řediteli školy. Ředitel školy omluvu posoudí, v případě kladného posouzení se žák přihlašuje na náhradní termín.
 4. Žák, který již úspěšně absolvoval maturitní zkoušku, nekoná společnou část maturitní zkoušky, koná pouze profilové předměty.
 5. Z pohledu školy žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZ. Nevykoná-li žák MZ v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června toho roku, kdy měl vzdělávání řádně ukončit. Z pohledu zákona o státní sociální podpoře je to odlišně: 1) pokračuji ve studiu (VŠ, VOŠ , pomaturitní studium jazyků) = zachován status žáka, 2) pracujete, pobíráte podporu = ztrácíte status žáka, 3) nepracujete, nepobíráte podporu = status žáka do 31. 8., 4) náhradní termín MZ = status žáka do dne konání zkoušky, 5) opravný termín = status žáka do 31. 8.
 6. Žádost o přezkum výsledků (odvolání) podává žák v případě DT na MŠMT, v případě ostatních zkoušek na Krajský úřad (formuláře dostupné na https://maturita.cermat.cz/menu/prezkum-vysledku-zkousek).

Nezbytné a povolené pomůcky

Pro všechny písemné zkoušky a didaktické testy psací potřeby – modře nebo černě píšící pero či propisovací tužka.

Český jazyk a literatura - písemná práce:

Pravidla českého pravopisu

Cizí jazyk - písemná práce:

překladový slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu

Cizí jazyk - ústní zkouška:

Pomůcky pro ústní zkoušku z cizího jazyka v rámci společné části MZ, které budou pro žáka připraveny na potítku (slovníky, mapy, atlasy, obrazy, čítanky, prospekty, plánky měst atd.).

Matematika – didaktický test:

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy

kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů

rýsovací potřeby (pravítko, kružítko, úhloměr, tužka)

Maturitní zkoušky – podzim 2022

Přihlášky – do 27. června 2022 (stručně – po neúspěchu u maturitní zkoušky se obratem dostavit na studijní oddělení)

Vlastní seznam literatury (žáka) – do 30. června 2022

Společná část MZ – mezi 1. 9. až 10. 9. 2022 ve spádové škole.

Profilová část MZ – mezi 8. 9. až 20. 9. 2022 na kmenové škole (praktické zkoušky mohou být i dříve).

Zpět na výpis