Vyhledávání

Skupinové konzultace pro žáky závěrečných ročníků

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Letná » Skupinové konzultace pro žáky závěrečných ročníků

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 oproti dosavadnímu stavu, který neumožňoval osobní přítomnost žáků na vzdělávání, přináší možnost realizace skupinových konzultací pro žáky závěrečných ročníků, a to od 19. dubna 2021.

Tyto skupinové konzultace lze realizovat v maximálním počtu 6 žáků ve skupině.

Po pozitivních zkušenostech z realizace obdobné intenzivní přípravy k závěrečným a maturitním zkouškám budou od 19. dubna 2021 rozepsány skupinové konzultace pro jednotlivé třídy závěrečných ročníků, a to přímo do rozvrhu v aplikaci Bakaláři (osobní rozvrh konzultací žáka je dostupný ve webové aplikaci po přihlášení do svého účtu). Zde bude rozvrh skupinových konzultací zveřejněn 14. 4. 2021.

Způsob realizace skupinových konzultací

  1. Účast na skupinových konzultacích je pro žáky dobrovolná. Absence bude evidována s ohledem na případné hlášení kontaktů v souvislosti s epidemiologickou situací.
  2. Účast na skupinových konzultacích je podmíněna absolvováním antigenního testování v předepsané frekvenci (viz samostatný článek).
  3. Vzhledem k nutnosti dělení tříd na skupiny po šesti žádáme žáky, kteří již předem vědí, že se těchto konzultací nezúčastní, aby tuto skutečnost sdělili třídnímu učiteli. Umožní to efektivněji naplánovat skupinové konzultace (běžná třída musí být rozdělena obvykle na 4 skupiny, tj. aby mohla být odučena 1 hodina určitého profilového předmětu ke zkouškám z pohledu žáka, musí příslušný učitel odučit 4 hodiny). Věříme, že situaci v tomto směru chápete, ostatně skupinové konzultace organizujeme pouze v předmětech, z nichž budete skládat zkoušky.
  4. Prezenční skupinové konzultace omezí možnost příslušných učitelů realizovat synchronní online výuku právě v čase, který připadá na skupinové konzultace. Žáky nižších ročníků a jejich zákonné zástupce v této věci žádáme o pochopení, je naší snahou i v omezeném čase před zkouškami intenzivně připravovat žáky závěrečných ročníků.
  5. U skupinových konzultací budou dodržována všechna mimořádná opatření a protiepidemiologická doporučení. Zejména se jedná o ochranu dýchacích cest splňující požadavek min. 94 % filtrační účinnosti (respirátory označené FFP2, KN95 či jinak certifikované výrobky), průběžné větrání prostor, hygiena a dezinfekce rukou atd., jak již byli žáci informováni na počátku školního roku.

Rámcový rozpis skupinových konzultací jednotlivých tříd

3ELI

skupinové konzultace odborného výcviku pro oba obory Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Instalatér v rozsahu pondělí – pátek

3NA

skupinové konzultace s tím, že dvě skupiny budou mít odborný výcvik dva dny a druhé dvě skupiny ve třídě budou mít předměty teoretické výuky, po dvou dnech se skupiny prostřídají – celkový rozsah skupinových konzultací pondělí – čtvrtek

3SM

skupinové konzultace s tím, že první skupina žáků bude mít odborný výcvik dva dny a druhá skupina ve třídě bude mít předměty teoretické výuky, po dvou dnech se skupiny prostřídají – celkový rozsah skupinových konzultací pondělí – čtvrtek

3TRZ

skupinové konzultace odborného výcviku pro oba obory Truhlář a Zedník v rozsahu pondělí – pátek

4AMI

skupinové konzultace odborného výcviku pro oba obory Autotronik a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, přičemž jedna skupina žáků oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení absolvuje skupinové konzultace ve svářečské škole

4SA

skupinové konzultace s tím, že vždy jedna ze skupin bude mít skupinovou konzultaci odborného výcviku, zbývající tři skupiny budou mít skupinové konzultace teoretické výuky, rozsah tři dny pro každého žáka v průběhu týdne

2ND, 4PED a 4SB

skupinové konzultace v předmětech teoretického vyučování ve vybraných dnech (nikoli celý týden)

Uvedený přehled je rámcový, v průběhu středy 14. dubna 2021 bude jako speciální rozvrh zadán konkrétně do systému Bakaláři.

Dovětek

Vzhledem k tomu, že je možno očekávat další úpravu možností výuky od 26. dubna 2021 jsou skupinové konzultace plánovány prozatím pouze na týden od 19. do 23. dubna 2021.

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.