Vyhledávání

Obnovení odborného výcviku od 26. dubna 2021, pokračování skupinových konzultací pro závěrečné ročníky

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Letná » Obnovení odborného výcviku od 26. dubna 2021, pokračování skupinových konzultací pro závěrečné ročníky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 umožňuje další částečné obnovení výuky, a to od 26. dubna 2021. Od tohoto data bude umožněna osobní přítomnost žáků na praktickém vyučování všech ročníků, v teoretické výuce nadále zůstává možnost skupinových konzultací pro závěrečné ročníky (tyto skupinové konzultace lze realizovat v maximáním počtu 6 žáků ve třídě) a individuálních konzultací.

Od následujícího týdne bude tedy praktické vyučování - odborný výcvik pro žáky všech ročníků, a to dle běžného rozvrhu výuky, s výjimkou některých nezbytných organizačních opatření uvedených dále.

Skupinové konzultace závěrečných ročníků budou zaměřeny na intenzivní přípravu k závěrečným a maturitním zkouškám.

Organizace odborného výcviku a skupinových konzultací pro jednotlivé třídy závěrečných ročníků budou rozepsány jako obvykle přímo do rozvrhu v aplikaci Bakaláři (osobní rozvrh konzultací žáka je dostupný ve webové aplikaci po přihlášení do svého účtu).

Přítomnost žáků na vzdělávání (odborném výcviku, skupinových konzultacích) je podmíněna absolvováním antigenního testování v předepsané frekvenci (viz samostatný článek).

U odborného výcviku a skupinových konzultací budou dodržována všechna mimořádná opatření a protiepidemiologická doporučení. Zejména se jedná o ochranu dýchacích cest splňující požadavek min. 94 % filtrační účinnosti (respirátory označené FFP2, KN95 či jinak certifikované výrobky), průběžné větrání prostor, hygiena a dezinfekce rukou atd., jak již byli žáci informováni na počátku školního roku.

Odlišnosti realizace odborného výcviku oproti běžnému rozvrhu

Třída 3SM - obor Strojní mechanik - namísto skupinových konzultací v teoretické výuce absolvování svářečského kurzu ve svářečské škole, antigenní testování tamtéž.

Třídy 1AMI a 3AMI - obory Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - odborný výcvik z organizačních důvodů dle běžného rozvrhu v týdnu od 26. 4. 2021 nebude realizován a bude nahrazen v následujícím týdnu od 3. 5. 2021. Důvodem je plánovaná intenzivní příprava v odborném výcviku pro žáky 4AMI k praktické maturitní zkoušce po dobu celého týdne, v následujícím týdnu od 3. 5. 2021 bude odborný výcvik pro třídu 3AMI realizován od pondělí do středy, pro třídu 2AMI od úterý do čtvrtka a pro třídu 1AMI od čtvrtka do pátku.

Způsob realizace skupinových konzultací

  • Účast na skupinových konzultacích je pro žáky dobrovolná. Absence bude evidována s ohledem na případné hlášení kontaktů v souvislosti s epidemiologickou situací.
  • Vzhledem k nutnosti dělení tříd na skupiny po šesti žádáme žáky, kteří již předem vědí, že se těchto konzultací nezúčastní, aby tuto skutečnost sdělili třídnímu učiteli. Umožní to efektivněji naplánovat skupinové konzultace (běžná třída musí být rozdělena obvykle na 4 skupiny, tj. aby mohla být odučena 1 hodina určitého profilového předmětu ke zkouškám z pohledu žáka, musí příslušný učitel odučit 4 hodiny). Věříme, že situaci v tomto směru chápete, ostatně skupinové konzultace organizujeme pouze v předmětech, z nichž budete skládat zkoušky.
  • Prezenční skupinové konzultace omezí možnost příslušných učitelů realizovat synchronní online výuku právě v čase, který připadá na skupinové konzultace. Žáky nižších ročníků a jejich zákonné zástupce v této věci žádáme o pochopení, je naší snahou i v omezeném čase před zkouškami intenzivně připravovat žáky závěrečných ročníků.

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.