Vyhledávání

Obnovení teoretické výuky od 24. 5. 2021

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Letná » Obnovení teoretické výuky od 24. 5. 2021

Na základě usnesení Vlády ČR č. 471 ze dne 17. 5. 2021, kterým bylo schváleno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, se od 24. května 2021 navrací i teoretická výuka do téměř běžného režimu, jako tomu bylo od 26. dubna 2021 v případě odborného výcviku.

Počínaje 24. květnem 2021 se umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků nejen na praktickém vyučování, ale i na teoretické výuce.

Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu a střídání sudých a lichých týdnů. S ohledem na skutečnost, že na dny 24. - 26. května 2021 připadá také organizace didaktických testů společné části maturitní zkoušky, bude s ohledem na nezbytné zajištění organizace těchto testů upraven rozvrh v těchto dnech dle personálních a technických kapacit. Rozvrh a rozpis suplování budou jako obvykle dostupné v  aplikaci Bakaláři.

K tomuto doplňujeme, že se umožňuje také provozování sportovní činnosti, potažmo tělesné výchovy ve vnějších prostorách, v případě vnitřních sportovišť jsou stanovena omezení týkaící se jak počtu osob ve skupině, tak nemožnosti využití šaten apod.

I v případě teoretické výuky je účast na vzdělávání podmíněna absolvováním atigenního testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to ve frekvenci jednou týdně (viz samostatný článek).

Současně jsou platná mimořádná opatření a protiepidemiologická opatření. Zejména se jedná o ochranu dýchacích cest splňující požadavek min. 94 % filtrační účinnosti (respirátory označené FFP2, KN95 či jinak certifikované výrobky), průběžné větrání prostor, hygiena a dezinfekce rukou atd., jak již byli žáci informováni na počátku školního roku.

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.