Vyhledávání

Informace k antigennímu testování žáků

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Letná » Informace k antigennímu testování žáků

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. srpna 2021 je stanovena povinnost školy umožnit osobní přítomnost žáků na vzdělávání či při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud žák splňuje některou z níže uvedených podmínek:

a. Žák byl očkován proti onemocnění covid-19 a tuto skutečnost doloží certifikátem o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dnů od dokončeného očkovacího schématu.

b. Žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu (rychlý antigenní test RAT nebo RT-PCR) neuplynulo více než 180 dnů.

c. Žák absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test s negativním výsledkem a tuto skutečnost doloží.

d. Žák nepodstoupí rychlý antigenní test dle bodu 1. této informace a současně účast na vzdělávání podřídí podmínkám uvedeným v bodu 2. této informace.

1. Antigenní testování

Škola pro splnění podmínky ve výše uvedeném bodu c. zajistí preventivní testování žáků ve škole bezprostředně po příchodu žáků do školy.

Preventivní testování bude prováděno ve dnech středa 1. září 2021, pondělí 6. září 2021 a čtvrtek 9. září 2021. Dne 1. září 2021 bude testování prováděno v místech dle informace k zahájení školního roku (žáci 1. ročníků s výjimkou žáků tříd nástavbového studia v Truhlářské ulici, žáci vyšších ročníků a 1. ročníku nástavbového studia dle místa vzdělávání dle rozvrhu).

Nebude-li žák v příslušný den přítomen, provede se testování v den jeho příchodu.

1.a Testovací místa a časy

Testování pro žáky bude prováděno na dvou místech:

1) areál střední školy Letná 90/30 pro žáky, kteří mají odborný výcvik nebo teoretickou výuku v tomto areálu

2) areál střední školy Ještědská 358/106 pro žáky, kteří mají odborný výcvik v areálu strojních dílen Řepná 1248/12 nebo teoretickou výuku v areálu Ještědská 358/106.

 

Testování žáků bude prováděno v následujícím schématu:

7:30 – 8:00 hodin – testování vyhrazené pro žáky účastnící se odborného výcviku

8:00 – 8:30 hodin – testování vyhrazené pro žáky účastnící se teoretické výuky

 

Dovolujeme si požádat žáky, aby se k testování dostavovali v uvedeném rozmezí tak, aby testování bylo možné provést jak z kapacitních důvodů, tak s ohledem na časovou náročnost vyhodnocení před zahájením výuky.

Žák je po příchodu zaregistrován do seznamu testovaných žáků, následně se odebere do testovací místnosti, kde provede samoodběr dle pokynů osob zajišťujících administraci testování, a vyčká vyhodnocení. Další postup dle výsledku je uveden níže.

Žák, který se dostaví mimo časy hromadného testování, bude testován bezprostředně po svém příchodu. Žáci, kteří mají výuku na Řepné 1248/12, se vždy nejprve dostavují na testovací místo v areálu střední školy Ještědská 358/106 s tím, že k prokázání provedeného testování pro učitele odborného výcviku obdrží interní potvrzení.

2. Odmítnutí testování

Žák, který se nebude účastnit testování nebo jej odmítne, bude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání s následujícími podmínkami:

  • po celou dobu pohybu a pobytu ve vnitřních prostorách školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru od ostatních osob, musí používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor či obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převléká s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy (tímto ustanovením není upraveno uvolnění z výuky tělesné výchovy, omluvení absence žáka na výuce a taktéž hodnocení a klasifikaci žáka z předmětu Tělesná výchova),
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

3. Následné kroky

Žák s negativním výsledkem testu se pochopitelně účastní výuky při dodržování hygienických a protiepidemiologických pravidel provozu školy.

Žák s pozitivním výsledkem testu je okamžitě po zjištění izolován od ostatních žáků do izolační místnosti. V případě nezletilých žáků je kontaktován zákonný zástupce, žákovi je vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testu a po poučení o následných krocích opouští v doprovodu zákonného zástupce areál školy. Zákonný zástupce může dát i předem souhlas s tím, že žák může areál školy opustit sám, a to na základě souhlasu s opuštěním školy (vzor uveden v příloze této informace). Zletilý žák po vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu a poučení o následných krocích opouští školu.

Každý žák s pozitivním výsledkem antigenního testu je povinen obvyklým způsobem kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékaře pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR.

Žák se k prezenční výuce může vrátit až po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (toto potvrzení vydává poskytovatel zdravotních služeb).

V případě žáků, kteří v předchozích dvou dnech před provedením testu nebo 2 dny po jeho provedení byli v jedné skupině s pozitivně testovaným žákem, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole do doby zjištění výsledku konfirmačního testu RT-PCR u pozitivně testovaného žáka (s výjimkou žáků, kteří splňují podmínku v bodě a. nebo b. výše, tj. byli očkováni nebo prodělali onemocnění covid-19). Pokud se pozitivita u tohoto žáka nepotvrdí, tak se všichni žáci po dodání výsledku vrací k prezenční výuce. Pokud se pozitivita potvrdí, o čemž je žák povinen informovat školu, škola žáky, s nimiž byl pozitivní žák ve styku, nahlašuje místně příslušné krajské hygienické stanici. Krajská hygienická stanice bude následně postupovat dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Tato informace vychází a zestručňuje informace, které jsou obsaženy v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 provoz a testován, přiložených níže.

Informace k testování ve školách jsou také soustředěny na testovani.edu.cz.

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.