Vyhledávání

Třídní schůzky

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Letná » Třídní schůzky

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků se uskuteční ve dnech 29. 9. 2021 na pracovišti Letná a 30. 9. 2021 na pracovišti Ještědská, a to vždy od 16:00 hodin. Místo konání třídních schůzek je určeno podle místa teoretické výuky příslušné třídy, tj. následovně:

 

Třídní schůzky na pracovišti Letná 90/30

1AR, 1MIEZ, , 1NDA, 1NDB, 1PDA, 1PDB, 1TR, 1TZ

2AMI, 2IN, 2ND, 2PED, 2TRM, 2TZ

3AMI, 3PED, 3TRM, 3TZ

4AMI, 4PED

 

Třídní schůzky na pracovišti Ještědská 358/106

1ELI, 1NSM, 1S

2EL, 2NSM, 2S

3ELI, 3NSM, 3S

4SA, 4SB

Věříme, že aktuální situace vymezená mimořádnými opatřeními umožní třídní schůzky uskutečnit a to v podstatě za osobní přítomnosti po téměř dvou letech. Upozorňujeme však, že v době konání třídních schůzek bude nezbytné dodržovat hygienická a protiepidemiologická opatření, zejména užívání ochranných prostředků horních cest dýchacích.

Součástí třídních schůzek budou také volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků. Víc informací je k dispozici na tomto odkazu.

Současně v rámci třídních schůzek proběhne nominace do Rady tříd Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s.

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.