Vyhledávání

Infomace k antigennímu testování od 3. 1. 2022

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Řepná » Infomace k antigennímu testování od 3. 1. 2022

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ze dne 23. prosince 2021 je stanovena povinnost školy umožnit osobní přítomnost žáků na vzdělávání či při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud žák splňuje některou z níže uvedených podmínek:

a. Žák podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl sám a které mu poskytla škola.

Oproti předchozímu stavu se tak povinnost podstoupit antigenní testování ve škole vztahuje na všechny žáky, tj. i na žáky očkované či po prodělání onemocnění covid-19 v předchozích 180 dnech.

b. Žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test s negativním výsledkem provedený poskytovatelem zdravotních služeb a tuto skutečnost doloží.

c. Žák nepodstoupí rychlý antigenní test dle bodu 1. této informace a současně účast na vzdělávání podřídí podmínkám uvedeným v bodu 2. této informace.

 

1. Antigenní testování

Antigenní testování bude prováděno pouze ve škole, nikoli na domově mládeže či školní jídelně. Pro potřeby prokázání se na domově mládeže či v ostatních školských zařízeních, a to i mimo naši školu, žák předkládá čestné prohlášení (vzor v příloze). Čestné prohlášení není potřeba, pokud se jedná o zařízení v rámci naší školy. Škola nevystavuje žádné potvrzení o absolvování antigenního testu.

1.a Termíny testování

Antigenní testování bude prováděno v následujících termínech:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek (tj. v pondělí 3. 1., ve čtvrtek 6. 1., v pondělí 10. 1. a ve čtvrtek 13. 1.)
  • od 17. ledna vždy v pondělí či jiný první vyučovací den v týdnu

Nebude-li žák v příslušný den přítomen, provede se testování v den jeho příchodu.

1.b Testovací místa

Plošné screeningové testování pro žáky bude prováděno na testovacích místech:

1) areál střední školy Letná 90/30 pro žáky, kteří mají odborný výcvik nebo teoretickou výuku v tomto areálu, a to včetně teoretické výuky tělesné výchovy pro žáky jinak se vzdělávající v areálu Ještědská 358/106.

2) areál střední školy Ještědská 358/106 pro žáky, kteří mají odborný výcvik nebo teoretickou výuku v areálu Ještědská 358/106

3) areál strojních dílen Řepná 128/12 pro žáky, kteří mají odborný výcvik v areálu strojních dílen Řepná 1248/12.

Testování žáků bude prováděno vždy v čase první vyučovací hodiny dle běžného rozvrhu žáků, a to zpravidla příslušným vyučujícím.

Žáci se k testování dostaví v dostatečném předstihu tak, aby testování bylo možné provést jak z kapacitních důvodů, tak s ohledem na časovou náročnost vyhodnocení před zahájením výuky.

Žák je po příchodu zaregistrován do seznamu testovaných žáků, provede samoodběr dle pokynů osob zajišťujících administraci testování, a vyčká vyhodnocení. Další postup dle výsledku je uveden níže.

Žák, který se dostaví mimo časy hromadného testování, bude testován bezprostředně po svém příchodu na příslušné místo výuky (tj. Letná 90/30, Ještědská 358/106 nebo Řepná 1248/12). Skutečnost, že žák dosud nepodstoupil testování, oznámí žák vyučujícímu a následně se odebere k provedení testu.

1.c Specifická úprava antigenního testování na smluvních pracovištích zaměstnavatelů

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021 k testování zaměstnanců jsou v souladu s tímto mimořádným opatřením testováni žáci vykonávající odborný výcvik na smluvních pracovištích zaměstnavatelů, a to antigenními testy poskytnutými zaměstnavatelem, na jeho náklady a na jeho odpovědnost.

V tomto případě jsou odlišně upravena práva a povinnosti, kdy žáci vykonávající odborný výcvik jsou povinni podrobit se testování. Odmítnutí testování vedle skutečnosti, že po celou dobu přítomnosti na pracovišti musí používat ochranný prostředek dýchacích cest, dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru od ostatních osob, zakládá také povinnost zaměstnavatele takového žáka ohlásit místně příslušné hygienický stanici z důvodu porušení povinností stanovených výše uvedeným mimořádným opatřením.

Výsledky antigenních testů nejsou přenositelné mezi pracovišti zaměstnavatelů a školou, tj. žáci, kteří jsou v průběhu týdne na odborném výcviku a ve škole, jsou testováni dvakrát (na pracovišti zaměstnavatele, ve škole).

 

2. Odmítnutí testování

Žák, který se nebude účastnit testování nebo jej odmítne, bude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání s následujícími podmínkami:

  • po celou dobu pohybu a pobytu ve vnitřních prostorách školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru od ostatních osob, musí používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor či obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převléká s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy (tímto ustanovením není upraveno uvolnění z výuky tělesné výchovy, omluvení absence žáka na výuce a taktéž hodnocení a klasifikaci žáka z předmětu Tělesná výchova),
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

 

3. Následné kroky

Žák s negativním výsledkem antigenního testu

Žák s negativním výsledkem antigenního testu se pochopitelně účastní výuky při dodržování hygienických a protiepidemiologických pravidel provozu školy.

 

Žák s pozitivním výsledkem antigenního testu

Žák s pozitivním výsledkem antigenního testu je okamžitě po zjištění izolován od ostatních žáků do izolační místnosti. V případě nezletilých žáků je kontaktován zákonný zástupce, žákovi je vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testu a po poučení o následných krocích opouští v doprovodu zákonného zástupce areál školy. Zákonný zástupce může dát i předem souhlas s tím, že žák může areál školy opustit sám, a to na základě souhlasu s opuštěním školy (vzor uveden v příloze této informace). Zletilý žák po vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu a poučení o následných krocích opouští školu.

Škola údaje o pozitivně testovaných žácích nahlašuje Krajské hygienické stanici, která zajistí vystavení elektronické žádanky (případně je o této povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu žák či zákonný zástupce informován školou).  O výsledku konfirmačního RT-PCR testu bez zbytečného odkladu žák či zákonný zástupce informuje jednak registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, jednak třídního učitele obvyklým způsobem. Třídní učitel informaci předává bez zbytečného odkladu statutárnímu zástupci ředitele pro teoretické vyučování.

Žák se k prezenční výuce může vrátit až po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (toto potvrzení vydává poskytovatel zdravotních služeb).

 

Spolužáci žáka, který měl pozitivní výsledek antigenního testu

Pokud má spolužák pozitivní výsledek během pondělního testování, pozitivně testovaný žák se již neúčastní výuky a ostatní ve škole zůstávají.

Pokud má spolužák pozitivní výsledek v rámci čtvrtečního testování, resp. pokud byl tento žák v kontaktu se žáky v předchozích dvou dnech, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že všichni dotčení žáci každý den podstoupí antigenní test, a to až do doby, kdy původní žák s pozitivním výsledkem obdrží negativní výsledek RT-PCR testu. (V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu další postup stanovuje Krajská hygienická stanice.)

Současně také po tuto dobu platí speciální režimová opatření – tj. tito žáci po celou dobu pobytu ve škole, tj. i při výuce, po celou dobu pohybu a pobytu ve vnitřních prostorách školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru od ostatních osob, musí používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor či obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převléká s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy; nesmí zpívat,; při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

I z tohoto důvodu je potřebné, aby žáci či jejich zákonní zástupci výsledky konfirmačních testů hlásili třídnímu učiteli.

Výše uvedená pravidla se vztahují obdobně na zaměstnance školy, včetně postupů v případě pozitivního výsledku antigenního testu pedagogického pracovníka.

Tato informace vychází a zestručňuje informace, které jsou obsaženy v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví přiložených níže.

Informace k testování ve školách jsou také soustředěny na testovani.edu.cz.

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.